Polityka prywatności

W związku ze zmianą z dniem 25 maja 2018 r. obowiązujących przepisów z zakresu prawa ochrony danych osobowych, tj. początkiem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również jako „RODO”, wprowadza się poniższą politykę prywatności strony internetowej „www.djperkusista.pl”.

1.Administrator Danych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo Funtastic Events Łukasz Bekas, adres Poznań, Os. Kosmonautów 13/110, 61-631,
NIP: 777-288-18-95, REGON: 341517331 zwane dalej Przedsiębiorstwem.

2.Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt z Przedsięborstwem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem

e-mail: info@djperkusista.pl

lub adresem korespondencyjnym  Funtastic Events Łukasz Bekas, Poznań, Os. Kosmonautów 13/110, 61-631

3.Zbieranie danych osobowych i cel ich przetwarzania

Przedsiębiorstwo zbiera dane Użytkowników strony internetowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo pod adresem www.djperkusista.pl”. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Strony Internetowej. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Strony Internetowej.

Przekazane Przedsiębiorstwu dane osobowe będą przetwarzane zawsze zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Strony Internetowej oraz cel i podstawy ich przetwarzania są związane ze sposobem korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej „www.djperkusista.pl”.

                a.Kontaktowanie się z Użytkownikami Strony Internetowej za pomocą elektronicznych formularzy

                Przetwarzane dane osobowe:

 •          adres e-mail

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych – w tym przypadku interesem Przedsiębiorstwa jest skontaktowanie się z Użytkownikiem Strony Internetowej w celu obsługi jego zapytania przesłanego przy wykorzystaniu formularza).

                b.cele analityczne (badanie i analizowanie aktywności na stronie internetowej należącej do Przedsiębiorstwa)

                    Przetwarzane dane osobowe:

 • Data i godzina odwiedzin strony;
 • Rodzaj systemu operacyjnego;
 • Przybliżona lokalizacja;
 • Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • Czas spędzony na stronie;
 • Odwiedzone podstrony;

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych – w tym przypadku interesem Przedsiębiorstwa jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

                c.administrowanie stroną internetową (automatyczne zapisywanie poniższych danych w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Przedsiębiorstwa, bez czego Administrowanie stroną internetową przy użyciu serwera nie byłoby możliwe):

                   Przetwarzane dane osobowe:

 • Adres IP;
 • Data i czas serwera;
 • Informacje o przeglądarce internetowej;
 • Informacje o systemie operacyjnym

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych – w tym przypadku interesem Przedsiębiorstwa jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową).

                d.tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO i wynikających z tej podstawy obowiązków,

                Przetwarzane dane osobowe:

 •          Imię i nazwisko;
 •          Adres e-mail.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych) art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych – w tym przypadku interesem Przedsiębiorstwa jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

4.Wykorzystywanie  plików cookies (ciasteczek)

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z obsługa tzw. „cookies” zawarte są w punkcie 13 niniejszej Polityki prywatności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu)

5.Odbiorcy danych osobowych

Przedsiębiorstwo będzie przekazywało dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostepnienia funkcjonalności, czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.

Przedsiębiorstwo może przekazywać dane także organom, instytucjom lub innym podmiotom, w związku z obowiązkiem przekazania Państwa danych osobowych wynikającym z treści właściwych przepisów prawa lub decyzji właściwego organu, czy instytucji.

6.Okres przetwarzania danych osobowych

                1.Przedsiębiorstwo przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

 1. W sytuacji, gdy nie jest niezbędne wykonywanie innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (przykładowo przechowywanie danych na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane dodatkowo są zabezpieczone — poprzez pseudonimizację, polegającą na zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, w taki sposób, iż bez dodatkowego klucza niemożliwe jest ich odczytanie, co czyni je całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

                3.Dane osobowe przechowywane są przez okres:

 •          do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 •          do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 •          do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

                4.W/w okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby w celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

                5.Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

7.Prawo wycofania zgody

                1.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może być ona cofnięta.

                2.W celu skorzystania z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy postępować zgodnie z punktem 9 podpunkt 5. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

8.Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu wysłania wiadomości przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania wiadomości. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

9.Uprawnienia podmiotów danych

                1.Przedsiębirstwo informuje, że posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych;
 • przenoszenia twoich danych osobowych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych;
 •          cofnięcia zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 •          do bycia zapomnianym w wypadku, gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 •          otrzymania kopii swoich danych

                2.W niektórych sytuacjach Przedsiębiorstwo może zgodnie z prawem odmówić spełnienia wskazanych wyżej uprawnień. Odmowa uwzględnienia żądania, następuje po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

                3.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Zgodnie z RODO Przedsiębiorstwo może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

                4.Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Przedsiębiorstwa zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

                5.Uprawnienia można zrealizować poprzez:

 •         Wysłanie wiadomości e-mail: info@djperkusista.pl
 •          lub przesłanie korespondencji na Funtastic Events Łukasz Bekas, adres Poznań, Os. Kosmonautów 13/110, 61-631

10.Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Przedsiębiorstwo informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

12.Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

                1.Przedsiębiorstwo korzysta z wielu popularnych usług i technologii, oferowanych przez zewnętrzne podmioty, jak np. Facebook, Microsoft, Google, itp. Firmy te mają siedziby poza EOG, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

                2.Z uwagi na wprowadzenie przez RODO ograniczeń w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na niestosowanie tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca.

                3.Przedsiębiorstwo zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — (por. strona Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl), które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, stąd korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

13.Cookies

                1.Przedsiębiorstwo realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.

                2.Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych takich jak na przykład:

 •          wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej (sprawne działanie witryny w celu umożliwienia łatwiejszego korzystania korzystać z funkcji na niej dostępnych, poprzez przykładowo zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie)
 •          tworzenie statystyk —(wykorzystywanie do analizy sposobu  jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, w tym liczby odwiedzin, długości odwiedzin, zainteresowania treściami, itp., co pozwala na ulepszanie strony internetowej i dostosowywanie jej działanie do preferencji użytkowników).
 •          utrzymanie stanu sesji —(umożliwienie podtrzymanie sesji, co oznacza, że po przejściu na inną podstronę nie jest konieczne każdorazowe podawanie ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej)
 •          zapewnianie bezpieczeństwa —(wykorzystywanie w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta)
 •          korzystanie z funkcji społecznościowych (umożliwienie, za pomocą tzw. pixelu Facebooka polubienia naszego fanpage’a w tej Stronie Internetowej podczas korzystania z witryny)
 •          stan sesji (zapisywane informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, co umożliwia identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach oraz pomaga ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron)

                3.Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Przedsiębiorstwa użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

                4.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.  W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

                5.W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

 1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

                6.Szanując autonomię wszystkich użytkowników strony internetowej, Przedsiębiorstwo uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

                7.Na Stronie Internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Strony Internetowej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę Internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

14.Postanowienia końcowe

                1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

                2.Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności.

                3.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.