Umowa z DJ’em i wodzirejem na wesele – umowa o świadczeniu usług muzycznych

Szukasz podwykonawcy na swoje wesele? Po zebraniu ofert z interesującej Cię części rynku masz już wszystko, czego Ci trzeba. Spotykasz się z podwykonawcą, on przedstawia i omawia ofertę. Po rozmowie akceptujecie wszystko. Podanie dłoni: temat klepnięty. Mija kilka miesięcy, a może i lat, a podwykonawca pojawia się w umówionym miejscu i czasie. Jestem przekonany, że taka sytuacja mogłaby się zdarzyć w idealnym świecie, w którym każdy potrafi wszystko przewidzieć. Niestety, dobrze o tym wiesz, że tak nie jest. Nie z każdym się dogadasz, nie każdemu pójdziesz na rękę. To jak zabezpieczyć swoją imprezę? BUM! Podpisać z DJ’em na wesele dobrze skonstruowaną umowę o dzieło.

Umowa z DJ na wesele – jak to wygląda?

Od pewnego czasu przeczesujesz internet w poszukiwaniu informacji dotyczących umowy o dzieło z DJ’em na wesele. Pewnie szukasz jakiegoś wzoru, bo przecież pierwszy raz bierzesz ślub. Czasem ciężko przewidzieć co może zakłócić Wasz spokój przed wymarzoną imprezą, jaką jest wesele. Warto spisać wszystko w postaci umowy. Każda para narzeczonych powinna mieć z DJ’em na wesele z Poznania jakiś sensowny wzór umowy, który zabezpiecza dwie strony. 

Muszę Cię zmartwić. W Internecie znaleźć można mnóstwo umów, które czasem nie wnoszą niczego konkretnego. Zdarzają się nawet takie, które nie zawierają nawet tak podstawowych elementów, jak:

 • określenie rodzaju umowy,
 • oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oświadczenia stron,
 • czas obowiązywania umowy,
 • określenie sposobu rozwiązania umowy,
 • odpowiedzialność stron,
 • uzupełnienie treści umowy przez przepisy prawa.

Każdy z podwykonawców ma pełną dowolność w konstruowaniu umowy (w granicach prawa). Oznacza to, że podczas poszukiwaniu swojego idealnego DJ’a na wesele możecie natknąć się na zapisy w umowie, które nie zabezpieczają Was w pełni. Są też takie, które nie są zbyt przejrzyście napisane. 

Co powinna zawierać umowa z DJ’em na wesele?

Dla maksymalnego rozwiania wątpliwości postaram się opisać to, co zawiera moja umowa o dzieło.


Określenie rodzaju umowy

Podstawowym elementem umowy jest jej nazwa. Najważniejsze jest to, by nazwa umowy o dzieło z DJ’em weselnym w sposób jasny i precyzyjny określała jaka umowa została zawarta. 

Nazwa nie oznacza rodzaju umowy, jaką zawarliśmy. To określa jej treść. Zapisy w umowie determinują to, czy jest to umowa o dzieło, czy umowa zlecenie. Na przykład:

UMOWA O PROWADZENIE IMPREZY I OPRAWĘ MUZYCZNĄ


Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy

Do identyfikacji umowy służy właśnie podanie daty i miejsca. Pomaga nam to w sytuacjach spornych sprawdzić, jaki jest termin wymagalności świadczeń lub przedawnienia roszczeń. 

Sama umowa może także zostać podpisana w dwóch różnych miejscach, czyli na odległość. 

Warto w umowie zawrzeć zapis tego, gdzie przedmiot umowy ma zostać wykonany. Na przykład:

Zawarta w dniu 15 października 2021 r. w Poznaniu


Oznaczenie stron umowy

W każdym poradniku dotyczącym tego, co powinna zawierać umowa, to właśnie ten zapis jest najważniejszy. Określenie stron w umowie między DJ wodzirejem na wesele, a jego klientami, to bardzo istotna kwestia. Stronami umowy są osoby, które zawarły między sobą umowę na wykonanie dzieła.  

Przy oznaczeniu stron konieczne jest podanie takich informacji jak: 

 • imię i nazwisko,
 • nazwa podmiotu, 
 • adres, 
 • numer PESEL lub KRS oraz NIP (w przypadku firm), 
 • numer dowodu osobistego.

Po uzupełnieniu danych – jak wyżej – wiemy już, kto, kiedy i z kim zawarł umowę i na jaką usługę.

Ale! Brakuje jeszcze najważniejszych elementów, czyli:

………….pomiędzy:

Łukaszem Bekasem reprezentującym przedsiębiorstwo, DJ perkusista Łukasz Bekas z siedzibą 

w Wiórku, Ul. Łąkowa 7a/2, 61-160, legitymującym się dowodem osobistym serii XXX XXXXXX i numerem PESEL: XXXXXXXXXX zwanym dalej Zleceniobiorcą,

a

Janem Kowalskim, zamieszkałym w Paryżu, 140 Av. Des Champs-Élysées, 75008 (na bank sprawdzisz ten adres) legitymującym/ą się dowodem osobistym serii XXXXXX i numerem PESEL: XXXXXXXXX zwanym dalej Zleceniodawcą.


Oświadczenia stron i czas obowiązywania umowy

Jest to najważniejszy element umowy, w którym musi zostać zawarta informacja na temat zobowiązań stron oraz świadczeń wynikających z jej zawarcia. Bardzo ważnym zapisem jest dokładne określenie przedmiotu umowy i jej zakresu. 

Zapisy te powinny zostać sporządzone bardzo szczegółowo, by w przyszłości nie powstały żadne wątpliwości co do ich interpretacji. W przypadku imprezy tak specyficznej, jak ślub czas trwania umowy to dokładna data wesela, godzina przyjazdu pary młodej do lokalu i czas zakończenia wesela.

Przedmiotem umowy jest prowadzenie i obsługa muzyczna wesela przez Zleceniobiorcę w lokalu: 

Iksiński Zajazd, Saturn, Ul. Moon Light Shadow 1 dnia 15 10 2021 r. w godzinach od 16:00 do 4:00

Przedmiot umowy składa się z:

 1. Nagłośnienia i oświetlenia części tanecznej w kwocie …………………… zł

w stylu:  RETRO, GLAMOUR CZARNE                  GLAMOUR BIAŁE (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE)

 1. Dekoracji sali światłem w kwocie……………………. Zł
 2. Wytwornicy ciężkiego dymu w kwocie……………………. zł
 3. Wytwornicy baniek mydlanych w kwocie …………………… zł
 4. Perkusja LIVE w kwocie …………………… zł
 5. Poprawiny w kwocie …………………… zł

Kolejny zapis umowy dotyczy świadczeń stron, czyli określone zostaje wynagrodzenie zleceniobiorcy, sposób i termin płatności.

Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie w kwocie X złotych.

Wynagrodzenie płatne jest przelewem na numer konta bankowego XXXXXXXXX, w ciągu 7 dni od daty imprezy.

Określenie sposobu rozwiązania umowy i odpowiedzialność stron

W tym miejscu umowy warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób można wypowiedzieć umowę o PROWADZENIE IMPREZY I OPRAWĘ MUZYCZNĄ IMPREZY. Najczęściej stosowaną praktyką na rynku jest pobranie zadatku lub zaliczki przez podwykonawcę. W przypadku wypowiedzenia umowy przez narzeczonych zadatek przepada. W tej sytuacji, jeśli wykonawca rezygnuje z umowy, zwraca zadatek w podwójnej wysokości. Każdy zabezpiecza się w sposób dla siebie najlepszy. 

Nie jestem zwolennikiem stosowania zadatków czy zaliczek, ponieważ całkowicie niepotrzebnie obciążamy Zleceniodawcę kosztami na długo przed datą imprezy.

W moim przypadku wypowiedzenie umowy jest możliwe przez każdą ze stron, lecz z zastosowaniem jednakowych dla stron kar umownych w wysokości określonej odpowiednimi terminami. Według mnie zabezpieczenie tego typu jest najbardziej sprawiedliwe, dlatego iż strony są równo obciążone odpowiedzialnością.

W przypadku imprez tanecznych i sytuacji epidemiologicznej na świecie warto także zawrzeć zapisy dotyczące możliwości przeniesienia imprezy na inny termin. Będzie to przydatne w przypadku rządowych obostrzeń oraz ewentualnego wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów w sytuacji zakazu odbywania się imprez. 

Z perspektywy DJ wodzireja na wesele jest to ekstremalnie ważne, by chociaż w jakikolwiek sposób unormować to, co nieprzewidywalne.


Uzupełnienie treści umowy przez przepisy prawa

W tym miejscu umowy (w zasadzie już pod jej koniec) zawarte są przepisy prawa i akty prawne, jakie regulują stosunek prawny pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Postanowienia końcowe

Składają się one z zapisów dotyczących tego, w jakiej formie możemy składać oświadczenia lub zmiany w zapisach umowy, a także sposobu rozwiązania sporów i właściwości sądu. Często w umowach zapisy o tym mówiące wyglądają tak:

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Kiedy umowa jest nieważna?

Umowa jest nieważna, gdy jej zapisy lub postanowienia w niej zawarte w celowy sposób wprowadzają w błąd albo omijają przepisy prawa. Jednak – pozostała część umowy jest w mocy, jeżeli tylko część z niej została uznana za nieważną. 

Ten wpis ma na celu ukazanie podstawowych elementów tworzenia i zawierania umowy. Nie oznacza to, że temat w pełni został wyczerpany. Różnorodność zapisów i zakres umowy może znacząco się różnić – w zależności od wykonawcy. 

Dobrze sporządzona umowa to taka, gdzie Ty, jako Zleceniodawca i Zleceniobiorca, macie taką samą odpowiedzialność i ponosicie podobne ryzyko. Jeśli podczas spotkania z DJ’em na wesele przekazana przez niego umowa jest niejasna lub budzi wątpliwości, nie wahaj się tego wyrazić i jej nie podpisuj. Najlepiej weź umowę ze sobą do domu i gdy już wszystko będzie jasne i zrozumiałe zarezerwuj termin na jej podpisanie. Nigdy nie rób niczego pochopnie!

5 / 5 - (18 votes)