Umowa z DJ’em i wodzirejem na wesele – umowa o świadczeniu usług muzycznych

Szukasz podwykonawcy na swoje wesele? Po zebraniu ofert z interesującej Cię części rynku masz już wszystko, czego Ci trzeba. Spotykasz się z podwykonawcą, on przedstawia i omawia ofertę. Po rozmowie akceptujecie wszystko. Podanie dłoni: temat klepnięty. Mija kilka miesięcy, a może i lat, a podwykonawca pojawia się w umówionym miejscu i czasie. Jestem przekonany, że taka sytuacja mogłaby się zdarzyć w idealnym świecie, w którym każdy potrafi wszystko przewidzieć. Niestety, dobrze o tym wiesz, że tak nie jest. Nie z każdym się dogadasz, nie każdemu pójdziesz na rękę. To jak zabezpieczyć swoją imprezę? BUM! Podpisać z DJ’em na wesele dobrze skonstruowaną umowę o dzieło.

Umowa z DJ na wesele – jak to wygląda?

Od pewnego czasu przeczesujesz internet w poszukiwaniu informacji dotyczących umowy o dzieło z DJ’em na wesele. Pewnie szukasz jakiegoś wzoru, bo przecież pierwszy raz bierzesz ślub. Czasem ciężko przewidzieć co może zakłócić Wasz spokój przed wymarzoną imprezą, jaką jest wesele. Warto spisać wszystko w postaci umowy. Każda para narzeczonych powinna mieć z DJ’em na wesele z Poznania jakiś sensowny wzór umowy, który zabezpiecza dwie strony. 

Muszę Cię zmartwić. W Internecie znaleźć można mnóstwo umów, które czasem nie wnoszą niczego konkretnego. Zdarzają się nawet takie, które nie zawierają nawet tak podstawowych elementów, jak:

 • określenie rodzaju umowy,
 • oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oświadczenia stron,
 • czas obowiązywania umowy,
 • określenie sposobu rozwiązania umowy,
 • odpowiedzialność stron,
 • uzupełnienie treści umowy przez przepisy prawa.

Każdy z podwykonawców ma pełną dowolność w konstruowaniu umowy (w granicach prawa). Oznacza to, że podczas poszukiwaniu swojego idealnego DJ’a na wesele możecie natknąć się na zapisy w umowie, które nie zabezpieczają Was w pełni. Są też takie, które nie są zbyt przejrzyście napisane. 

Co powinna zawierać umowa z DJ’em na wesele?

Dla maksymalnego rozwiania wątpliwości postaram się opisać to, co zawiera moja umowa o dzieło.


Określenie rodzaju umowy

Podstawowym elementem umowy jest jej nazwa. Najważniejsze jest to, by nazwa umowy o dzieło z DJ’em weselnym w sposób jasny i precyzyjny określała jaka umowa została zawarta. 

Nazwa nie oznacza rodzaju umowy, jaką zawarliśmy. To określa jej treść. Zapisy w umowie determinują to, czy jest to umowa o dzieło, czy umowa zlecenie. Na przykład:

UMOWA O PROWADZENIE IMPREZY I OPRAWĘ MUZYCZNĄ


Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy

Do identyfikacji umowy służy właśnie podanie daty i miejsca. Pomaga nam to w sytuacjach spornych sprawdzić, jaki jest termin wymagalności świadczeń lub przedawnienia roszczeń. 

Sama umowa może także zostać podpisana w dwóch różnych miejscach, czyli na odległość. 

Warto w umowie zawrzeć zapis tego, gdzie przedmiot umowy ma zostać wykonany. Na przykład:

Zawarta w dniu 15 października 2021 r. w Poznaniu


Oznaczenie stron umowy

W każdym poradniku dotyczącym tego, co powinna zawierać umowa, to właśnie ten zapis jest najważniejszy. Określenie stron w umowie między DJ wodzirejem na wesele, a jego klientami, to bardzo istotna kwestia. Stronami umowy są osoby, które zawarły między sobą umowę na wykonanie dzieła.  

Przy oznaczeniu stron konieczne jest podanie takich informacji jak: 

 • imię i nazwisko,
 • nazwa podmiotu, 
 • adres, 
 • numer PESEL lub KRS oraz NIP (w przypadku firm), 
 • numer dowodu osobistego.

Po uzupełnieniu danych – jak wyżej – wiemy już, kto, kiedy i z kim zawarł umowę i na jaką usługę.

Ale! Brakuje jeszcze najważniejszych elementów, czyli:

………….pomiędzy:

Łukaszem Bekasem reprezentującym przedsiębiorstwo, DJ perkusista Łukasz Bekas z siedzibą 

w Wiórku, Ul. Łąkowa 7a/2, 61-160, legitymującym się dowodem osobistym serii XXX XXXXXX i numerem PESEL: XXXXXXXXXX zwanym dalej Zleceniobiorcą,

a

Janem Kowalskim, zamieszkałym w Paryżu, 140 Av. Des Champs-Élysées, 75008 (na bank sprawdzisz ten adres) legitymującym/ą się dowodem osobistym serii XXXXXX i numerem PESEL: XXXXXXXXX zwanym dalej Zleceniodawcą.


Oświadczenia stron i czas obowiązywania umowy

Jest to najważniejszy element umowy, w którym musi zostać zawarta informacja na temat zobowiązań stron oraz świadczeń wynikających z jej zawarcia. Bardzo ważnym zapisem jest dokładne określenie przedmiotu umowy i jej zakresu. 

Zapisy te powinny zostać sporządzone bardzo szczegółowo, by w przyszłości nie powstały żadne wątpliwości co do ich interpretacji. W przypadku imprezy tak specyficznej, jak ślub czas trwania umowy to dokładna data wesela, godzina przyjazdu pary młodej do lokalu i czas zakończenia wesela.

Przedmiotem umowy jest prowadzenie i obsługa muzyczna wesela przez Zleceniobiorcę w lokalu: 

Iksiński Zajazd, Saturn, Ul. Moon Light Shadow 1 dnia 15 10 2021 r. w godzinach od 16:00 do 4:00

Przedmiot umowy składa się z:

 1. Nagłośnienia i oświetlenia części tanecznej w kwocie …………………… zł

w stylu:  RETRO, GLAMOUR CZARNE                  GLAMOUR BIAŁE (ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE)

 1. Dekoracji sali światłem w kwocie……………………. Zł
 2. Wytwornicy ciężkiego dymu w kwocie……………………. zł
 3. Wytwornicy baniek mydlanych w kwocie …………………… zł
 4. Perkusja LIVE w kwocie …………………… zł
 5. Poprawiny w kwocie …………………… zł

Kolejny zapis umowy dotyczy świadczeń stron, czyli określone zostaje wynagrodzenie zleceniobiorcy, sposób i termin płatności.

Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie w kwocie X złotych.

Wynagrodzenie płatne jest przelewem na numer konta bankowego XXXXXXXXX, w ciągu 7 dni od daty imprezy.

Określenie sposobu rozwiązania umowy i odpowiedzialność stron

W tym miejscu umowy warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób można wypowiedzieć umowę o PROWADZENIE IMPREZY I OPRAWĘ MUZYCZNĄ IMPREZY. Najczęściej stosowaną praktyką na rynku jest pobranie zadatku lub zaliczki przez podwykonawcę. W przypadku wypowiedzenia umowy przez narzeczonych zadatek przepada. W tej sytuacji, jeśli wykonawca rezygnuje z umowy, zwraca zadatek w podwójnej wysokości. Każdy zabezpiecza się w sposób dla siebie najlepszy. 

Nie jestem zwolennikiem stosowania zadatków czy zaliczek, ponieważ całkowicie niepotrzebnie obciążamy Zleceniodawcę kosztami na długo przed datą imprezy.

W moim przypadku wypowiedzenie umowy jest możliwe przez każdą ze stron, lecz z zastosowaniem jednakowych dla stron kar umownych w wysokości określonej odpowiednimi terminami. Według mnie zabezpieczenie tego typu jest najbardziej sprawiedliwe, dlatego iż strony są równo obciążone odpowiedzialnością.

W przypadku imprez tanecznych i sytuacji epidemiologicznej na świecie warto także zawrzeć zapisy dotyczące możliwości przeniesienia imprezy na inny termin. Będzie to przydatne w przypadku rządowych obostrzeń oraz ewentualnego wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów w sytuacji zakazu odbywania się imprez. 

Z perspektywy DJ wodzireja na wesele jest to ekstremalnie ważne, by chociaż w jakikolwiek sposób unormować to, co nieprzewidywalne.


Uzupełnienie treści umowy przez przepisy prawa

W tym miejscu umowy (w zasadzie już pod jej koniec) zawarte są przepisy prawa i akty prawne, jakie regulują stosunek prawny pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Postanowienia końcowe

Składają się one z zapisów dotyczących tego, w jakiej formie możemy składać oświadczenia lub zmiany w zapisach umowy, a także sposobu rozwiązania sporów i właściwości sądu. Często w umowach zapisy o tym mówiące wyglądają tak:

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Kiedy umowa jest nieważna?

Umowa jest nieważna, gdy jej zapisy lub postanowienia w niej zawarte w celowy sposób wprowadzają w błąd albo omijają przepisy prawa. Jednak – pozostała część umowy jest w mocy, jeżeli tylko część z niej została uznana za nieważną. 

Ten wpis ma na celu ukazanie podstawowych elementów tworzenia i zawierania umowy. Nie oznacza to, że temat w pełni został wyczerpany. Różnorodność zapisów i zakres umowy może znacząco się różnić – w zależności od wykonawcy. 

Dobrze sporządzona umowa to taka, gdzie Ty, jako Zleceniodawca i Zleceniobiorca, macie taką samą odpowiedzialność i ponosicie podobne ryzyko. Jeśli podczas spotkania z DJ’em na wesele przekazana przez niego umowa jest niejasna lub budzi wątpliwości, nie wahaj się tego wyrazić i jej nie podpisuj. Najlepiej weź umowę ze sobą do domu i gdy już wszystko będzie jasne i zrozumiałe zarezerwuj termin na jej podpisanie. Nigdy nie rób niczego pochopnie!

Jakie pytania zadać DJ-owi przed weselem? KOMPENDIUM

Jestem pewien, że trafiając na ten tekst, jesteście już po ciężkim wyborze: DJ czy zespół na wesele? Zdecydowaliście, że na waszym weselu zagra DJ, ale nie wiecie, o co go zapytać?

O jakie informacje powinno się zabiegać, by być w 100% pewnym swojego wyboru? Postarałem się zebrać jak największą ilość pytań, które zostały mi kiedykolwiek zadane, by w maksymalny sposób rozjaśnić nurtujące narzeczonych kwestie. 

1. Czym  zajmujesz się na co dzień?
Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem logistyki. Od 2014 roku pracuje tylko i wyłącznie w swojej firmie pod nazwą DJ perkusista Łukasz Bekas. Na co dzień zajmuje się wychowaniem dwóch córek, byciem dobrym ojcem i mężem oraz jak najlepszym DJ perkusistą.

2. Jakie jest moje doświadczenie jako DJ na wesele?
Pierwszy raz jako DJ zagrałem w klubie mając 16 lat. Jako DJ weselny zajmuje się obsługą muzyczna już 13 lat. Od kiedy tylko pamiętam, pracuje przy imprezach czy to jako konferansjer, DJ, czy osoba techniczna. 

3. Czy istnieje możliwość wcześniejszego spotkania w celu podpisania umowy?
Wychodzę z założenia, że przebieg tak ważnego wydarzenia, jak wesele trzeba omówić.
W obecnych czasach mamy możliwość spotkania się bezpośrednio (np. w restauracji) z zachowaniem norm bezpieczeństwa lub online z zastosowaniem któregoś z komunikatorów (Skype, Messanger, Whatsapp). W każdym przypadku sporządzany jest przykładowy plan wesela, by przybliżyć narzeczonym to, co się może na nim dziać.

4. Jaka jest cena za wesele?
Moje ulubione pytanie, ponieważ na odpowiedź składa się co najmniej kilka czynników.
Przykładowe z nich to: miejscowość, w której odbywa się wesele, godzina rozpoczęcia i zakończenia wesela, konfiguracja sprzętu i opcji dodatkowych.
Oferta przygotowywana jest w indywidualny sposób. W wypadku zainteresowania można napisać maila na info@djperkusista.pl lub zadzwonić pod numer 791 078 828.

SPRAWDŹ NASZ CENNIK!

5. W jaki sposób rezerwuje się termin na wesele?
Termin wesela zarezerwowany zostaje tylko i wyłącznie poprzez podpisanie umowy.
Wzór umowy zostaje uprzednio przesłany do zainteresowanej, pary by mogła zapoznać się z jej treścią i wprowadzić ewentualne poprawki.

6. Jaki jest obszar działania DJ perkusista Łukasz Bekas?
Najczęściej realizuje wesela na terenie województwa wielkopolskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojawić się w miejscach, do których można dojechać w ciągu 1,5 h od Poznania. Zatem dojazd obejmuje promień około 100/150 km – czyli miejscowości w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

7. Z jakim wyprzedzeniem pojawiam się miejscu wesela?
W zależności od wybranej przez narzeczonych konfiguracji sprzętu na weselu pojawiam się około 3 lub 4 h wcześniej.

8. Czy jest możliwość pomocy przy edycji pierwszego tańca (skróceniu, pocięciu lub stworzeniu miksu utworów na pierwszy taniec)?
Tak. Od gimnazjum pasjonuje się produkcją muzyki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dany utwór skrócić, edytować, zwolnić lub zmiksować z innym. Do tego wykorzystuje program Audacity. 

9. Jakie stanowiska DJ’skie posiadam?
Jestem w posiadaniu dwóch stanowisk w całkowicie odmiennych stylach.
GLAMOUR (czarne lub białe): odpowiednie dla sal restauracyjnych, domów weselnych, hoteli. Zdecydowanie bardziej pasuje do eleganckiego wystroju.

RETRO: wykonane z czarnych elementów stalowych z dużą ilością palonego i szlifowanego drewna. Świetnie sprawdza się na imprezy organizowane w stodołach, spichlerzach lub miejscach o ciepłym drewnianym wystroju np. boho. 

10. Czy będę odpowiednio ubrany na weselu?
Do każdego ze stanowisk ubieram się inaczej, by do niego jak najbardziej pasować. 

Każda stylizacja np. retro i glamour ma jeszcze swoje wariacje 😀

11. Jakie godziny obejmuje występ i jaka jest opłata za ewentualne przedłużenie wesela?

Moja praca dotyczy jednego wesela i to jest moją jednostką. Przedłużenie imprezy to koszt w kwocie 200 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę po czasie zakończenia wesela.

12. Czy posiadam jakieś „ukryte” koszty, których nie wykazuje w umowie?  

Nie. Wszystkie ceny i jakiekolwiek koszty wykazane są w kwotach podanych w ofercie i korespondują z kwotami w umowie. Koszt dojazdu jest już zawarty w cenie. Ewentualny koszt noclegu jest po stronie organizatora.

13. Czy nagłaśniam także plenerowy ślub cywilny?

Tak. Nie stanowi to żadnego problemu (jeśli w pobliżu 50 m od miejsca ślubu cywilnego znajduje się źródło zasilania).

Zwykle taka usługa jest wliczona w cenę wesela i obejmuje mikrofony na statywie, nagłośnienie i obsługę ślubu cywilnego.

14. Ile osób pracuje ze mną na weselu?

Jestem sobie łodzią, sterem i okrętem. Zawsze pracuje sam jako DJ, wodzirej i perkusista. 

15. O co chodzi z tą perkusją na weselu?

Perkusja na weselu jest dodatkowo płatną usługą i jest ona obecna przez cały czas jego trwania. Polega to na tym, iż jako DJ na weselu w Poznaniu miksuje muzykę na żywo i dodatkowo gram na perkusji (całe utwory, całe bloki) do oryginalnych utworów bez ścieżki perkusyjnej. Uzyskujemy efekt One Man Band (jednoosobowego zespołu) grającego na żywo oryginalne wersje utworów. Gram około 40 utworów.

16. Jakie dodatkowe usługi masz w ofercie.

Dodatkowo płatne: perkusja, dekoracja sali światłem, ciężki dym i bańki mydlane.

17. Czy  wykonuje zlecenie osobiście?

Tak. Bez wyjątków.

18. W jakim stylu muzycznym się specjalizuje? 

Zakres muzyki mieści się w przedziale od lat 50′-tych, przez złote lata 80, 90. do muzyki współczesnej: polskiej i zagranicznej.

Repertuar muzyczny dobierany jest wraz z narzeczonymi, uwzględniając ich preferencje i gusta, by muzyka niosła uczestników na parkiecie do białego rana. Narzeczeni mają możliwość ustalenia swojej listy utworów (do 100). Podczas wesela materiał muzyczny jest miksowany na żywo, a ja dobieram muzykę do stopnia rozbawienia uczestników.

19. Jestem tylko DJ-em czy gram też na żywo?

Zacząłem swoją przygodę z muzyką jako DJ klubowy. Po latach takiego grania zdecydowałem, iż moje miejsce jest na imprezach okolicznościowych jako DJ czy DJ na wesele. Jako jeden z nielicznych (możliwe, że jedyny) jestem DJ’em, który gra także na perkusji. Oznacza to, że miksuje muzykę i gram na perkusji na żywo. Nie korzystam z żadnych gotowych setów.

20. Czy narzeczeni mogą przedstawić DJ swoją listę utworów?

Jak najbardziej. Nie ukrywam, że jest to dla mnie jeden z najważniejszych aspektów przy organizacji wesela. Narzeczeni mogą przygotować listę 100 tytułów utworów i przesłać je w formacie doc. Listy YouTube i Spotify są także mile widziane. Jest to najlepsza dla mnie forma przygotowania się muzycznie do wesela. Warto także sporządzić listę utworów/gatunków zakazanych.

21. Kto jest zobowiązany do opłacenia licencji ZAIKS?

Do opłacenia licencji z tytułu wykorzystywania utworów na jednorazowych imprezach tanecznych zobowiązany jest zawsze organizator. W wypadku wesela jest to Para Młoda. 

Licencję ZAIKS można zdobyć i opłacić  online na oficjalnej stronie ZAIKSu https://online.zaiks.org.pl/oblicz-kup-licencje. Po założeniu profilu i wypełnieniu danych o organizatorze i miejscu odbywania się wesela można opłacić licencję.  Zostanie ona przesłana na maila w ciągu 3 dni. Z praktycznego punktu widzenia, by mieć spokój, dobrze opłacić licencję maksymalnie na tydzień przed weselem, by zdążyła do nas dotrzeć umowa.

22. Czy  pobieram zadatek lub zaliczkę?

Nie. Nie pobieram żadnych pieniędzy przed wykonaniem zlecenia. Jedyną formą rezerwacji terminu jest podpisanie umowy i to w niej znajdują się zapisy zabezpieczające narzeczonych i mnie jako podwykonawcę.

23. Ile trwają sety muzyczne, a ile przerwy między nimi?

Według mnie ciężko mówić o jakimś schemacie, ponieważ to zależy od wielu czynników. Najczęściej jednak jest to 20 minut bloku tanecznego i około 8 minut przerwy. Z biegiem wesela długość bloków tanecznych ulega wydłużeniu. To za sprawą coraz to lepszego nastroju u gości. Po oczepinach nie ma już żadnych zasad, ponieważ bloki mogą trwać nawet 1,5 h. 

24. Jakim sprzętem muzycznym dysponuje?

Całkowicie nowe nagłośnienie 2 sztuk QSC K12.2 i subbwoofer QSC KS112. Nowa konsola DJ-ska złożona z odtwarzaczy 2 x Reloop RMP3 wraz z mikserem Reloop RMX 60. Jedna z najlepszych perkusji elektronicznych Roland TD17KXV wraz z najlepszym na świecie samplerem perkusyjnym Roland SPD SX. Oświetlenie to w zależności od stanowiska: glamour: 4 ruchome głowy Contest serii Evora i Le Club, retro to: 2 x reflektor halogenowy Evolights Vintage 500 wraz z 8 LED BARami Light4Me w wersji warm white. Dodatkowo kilkanaście reflektorów LED PAR, kilkanaście LED BARów. Mikrofony przewodowe SHURE, bezprzewodowe Prodipe, AKG. Statywy kolumnowe, mikrofonowe. Mikser estradowy Allen Heath ZED 14. Do zabezpieczenia sprzętu, takiego jak konsola i perkusja, jest zasilacz awaryjny UPS.

25. Jak dużo czasu i miejsca potrzebuje, by rozłożyć sprzęt?

W zależności od skali wesela, rodzaju stanowiska i konfiguracji opcji dodatkowych od 1,5 do 2,5 h. 

26. Czy mam specjalne wymagania techniczne?

Obszar miejsca, w którym ma zostać rozstawiony sprzęt, powinien wynosić minimum 4 x 2 m.

27. Czy zabieram zapasowe nagłośnienie?

Tak. Najczęściej mam ze sobą dodatkowy głośnik i mikser na wypadek uszkodzenia tak kluczowych elementów.

28. Co się dzieje w przypadku uszkodzenia sprzętu przez uczestnika?

W wypadku celowego uszkodzenia sprzętu lub jego kradzieży całkowitą odpowiedzialność ponosi sprawca albo w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy – Para Młoda.  Natomiast, by nie rwać włosów z głowy oraz by wszyscy spali spokojnie, sprzęt jest ubezpieczony od wszelkiego możliwego ryzyka na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

29. Czy jest możliwość prowadzenia imprezy po polsku i po angielsku?

Nie stanowi to żadnego problemu. Wesela międzynarodowe to około 30% wszystkich zagranych przeze mnie wesel. Zdarzają się wesela, które prowadzone są przeze mnie całkowicie w języku angielskim. 

30. Czy jestem zaangażowany w przygotowanie przyjęcia weselnego?

Tak. Przygotowuję wraz z narzeczonymi cały plan przebiegu wesela ustalony razem z menagerem lokalu, listę zabaw oraz listę utworów. Cały przebieg wesela tj. jego najważniejsze elementy kulminacyjne są zaplanowane w przebiegu wesela oraz dobrana do nich zostaje odpowiednia muzyka wraz z narzeczonymi. W trakcie wesela nic nie może dziać się przypadkowo i jako osobą prowadząca wesele powinienem mieć nad nim kontrolę 😀

31. Czy zajmuje się integracją gości?

Na około 1,5 miesiąca przed weselem przesyłam narzeczonym przykładowy plan wesela z listą zabaw na wesele. Zabawy przeze mnie przeprowadzane na weselu są z wyczuciem, taktem i na poziomie. Moim zadaniem jest to, aby goście wyszli z miłymi wspomnieniami z wesela, a nie z kacem moralnym. Przesłana przeze mnie lista zabaw jest do edycji, wymiany lub wyrzucenia przez narzeczonych. Nie narzucam niczego.

32. Jakie mam zabawy w swoim repertuarze? 

Aranżacja tańca, bombowy quiz, jaka to melodia. To tylko 3 z 18 proponowanych przeze mnie zabaw na weselu. Same opisy wspomnianych przeze mnie zabaw zajmują 11 stron A4, więc zachęcam do kontaktu w sprawie listy. 

33. Jak wyglądają oczepiny?

Oczepiny u mnie składają się z 3 elementów:

 1. Element tradycyjny: Panny i Kawalerowie; wspólny taniec wybranej Pary Młodej
 2. Test zgodności małżeńskiej 
 3. Zabawa dla gości

Standardowo oczepiny trwają około 30 minut. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Para Młoda zmodyfikowała przebieg oczepin o dodatkowe zabawy.

34. Czy mam jakieś opinie na swój temat?

Przez lata swojej pracy udało mi się otrzymać potężną ilość pozytywnych opinii. Na portalu weselnym https://www.weselezklasa.pl/djperkusista/ można znaleźć na mój temat ponad 130, natomiast na moim profilu Google jest ich ponad 100. Oto link do opinii Google https://g.page/r/CXyWysh49rvVEAE
35. Czy mam jakieś filmiki z wesel na żywo lub z perkusją?

Posiadam kanał na YouTube, na którym znajduje się prawie 100 filmów z wesel na żywo, teledysków i filmów z perkusją.
Oto link do kanału na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4sGYhVZS-yKf8eGkLBrCNA

Teledyski z wesel: https://youtube.com/playlist?list=PLoGKbXM5f6KuizIZoUUegjUsnZ5p2tx0l

Filmy na żywo: https://youtube.com/playlist?list=PLoGKbXM5f6KsfcTAzDQ-jr9Eaw8_5Cuf-

Filmy z perkusją: https://youtube.com/playlist?list=PLoGKbXM5f6KvpEE2WSEizhEbNKaCrajPY
36. Czy w razie zaistnienia konieczności przesunięcia imprezy na inny termin dotychczasowa opłata zostaje przeniesiona? Ewentualnie jakie są zasady rozwiązania umowy? 

Jak wspominałem wcześniej, nie pobieram żadnych zadatków ani zaliczek. W przypadku zakazu organizacji wesel narzeczeni mogą wypowiedzieć umowę lub przenieść termin wesela na inny wolny u mnie termin – bez kosztów. W przeciwnym przypadku zastosowanie mają zapisy zawarte w umowie. 

37. Czy pingwiny mają kolana?

Nie zastanawiałem się nad tym pytaniem, lecz sprawdzam, czy udało się Tobie dotrwać do końca tego poradnika 😀 Zadzwoń i zapytaj.

Co zamiast pierwszego tańca? Jak go uniknąć na weselu?

Czy pierwszy taniec na weselu jest koniecznością w obecnych czasach? Otóż nie. Pary młode same wybierają czy taka opcja im pasuje, czy w inny sposób wolą rozpocząć swoje wesele. Nie każdy nowożeniec lubi też tańczyć. Dziś utarte schematy się nie sprawdzają i młode pary wytyczają nowe drogi w organizacji imprez ślubnych. Wesele, w którym nowożeńcy rezygnują z pierwszego tańca, to jedna z nich.

Wesele bez pierwszego tańca – kiedyś a dziś

Wesela w obecnych czasach odchodzą od konwencji utartych w latach 80-90. Nie ukrywam, że mnie to bardzo cieszy, bo gdy sięgam pamięcią do pierwszego mojego wesela zagranego jakieś 14 lat temu, to chwytam się za głowę. Remiza, stoły w podkowę, balony nad nowożeńcami w fikuśne serca, morze wódki, dania i przystawki kręcone przez rodzinnego rzeźnika. Nie powiem, imprezy w tym stylu miały jakiś swój urok (jak na tamte czasy), ale teraz taka sytuacja by nie przeszła.

Trendy weselne ewoluowały na tyle, iż wesele z chaotycznie przeprowadzanej przaśnej potańcówki przy bimbrze w remizie lub sali weselnej przeniosło się do eleganckich i wytwornych restauracji albo rewelacyjnie odnowionych stodół czy też spichlerzy. Nowoczesne wesela to starannie zaplanowane imprezy/widowiska mające na celu w maksymalny sposób wykorzystać potencjał rynku uwzględniając możliwości pary młodej. Zmierzam do tego, iż odchodzi się od utartych ścieżek i jedynej słusznej drogi, którą odklepywano przez lata, kwitując: „będą Państwo zadowoleni”.

DJ na wesele z Poznania czy zespoły weselne muszą być coraz bardziej elastyczni w kwestii muzyki i pomocy przy organizacji imprezy ślubnej. Wesele bez pierwszego tańca to nie katastrofa, a coś, co może nawet pomóc rozkręcić imprezę.

Jak uniknąć pierwszego tańca? Czy jest to możliwe?

Z czym najczęściej kojarzy nam się wesele? Państwo młodzi, pierwszy taniec, tort weselny, oczepiny i zabawy na wesele.

Zestaw ten jest tak nierozerwalny, dlatego ciężko nam sobie wyobrazić, że któregoś z nich mogłoby zabraknąć na weselu. Wyobraź sobie, że na imprezie weselnej nie ma tortu lub oczepin. Dla mnie to nic nowego, ponieważ były już takie sytuacje, lecz niektórzy mogą być „lekko” zdziwieni.

Pierwszy taniec dla niektórych kojarzy się z wielkim stresem, czasem większym niż sama ceremonia ślubna. Jest to całkowicie zrozumiałe, dlatego że nie każdy jest urodzonym tancerzem lub nie chce być na świeczniku. Prawie wszystkie wesela rozpoczynają się pierwszym tańcem pary młodej, która swoim występem oficjalnie „otwiera” wesele. Słowo klucz: „prawie”. Nie każdemu pasuje odtańczenie przed całą rodziną i lożą szyderców swojego „tańca”.

No właśnie! To co wtedy MISTER DJ?

Totalnie nic! Naprawdę nie jest to żaden problem, by rozpocząć wesele, nie angażując pary młodej do pierwszego tańca. Nie jest to najczęściej występująca sytuacja, ale jednak się zdarza i nie można pozostawić takich par w potrzebie.

Dlaczego Para Młoda nie chce zatańczyć pierwszego tańca?

Wyobraź sobie, że muzyka Ci w tańcu nie przeszkadza. Dyplomatycznie rzecz ujmując – nie jesteś w tym najlepszy. Gdy już zaczynasz pląsać na parkiecie, to wychodzi to trochę jak taneczny cover Jasia Fasoli. Raczej słabo. No dobrze, pośmialiśmy się, ale naprawdę nie każdy musi umieć tańczyć. Ja też nie jestem jakimś szczególnym tancerzem i dla mnie pierwszy taniec był wielkim wyzwaniem. Dla niektórych to przeszkoda nie do pokonania.

Kolejnym powodem może być brak słuchu muzycznego. Zdarza się, że na imprezie tańczysz off beat, czyli troszkę w swoim rytmie. Po prostu nie czujesz tego i tyle. Może być też tak, że zjada Cię stres na samą myśl o tym, że musisz stanąć przed kilkudziesięcioma osobami i zatańczyć.

W mojej opinii para młoda niczego nie musi robić wbrew swoim przekonaniom. Około 90-95% wesel rozpoczyna się pierwszym tańcem, bo po prostu tak już jest. Pozostałe pary rezygnują zupełnie z tego zwyczaju, by się nie stresować.

Pierwszy taniec na weselu – co zamiast niego?

Początkiem wspólnej zabawy wcale nie musi być pierwszy taniec pary młodej. Są inne sposoby na to, aby zachęcić gości do weselnej integracji. Co sprawdzi się, zamiast pierwszego tańca?

 • LET THE BASS KICK: zaufanie do swojego podwykonawcy to podstawa udanej imprezy. Zespół lub DJ na wesele, który ma duże doświadczenie i swobodę zapowiadania kulminacyjnych momentów na weselu, to skarb. Nowożeńcy mogą ustalić, iż to DJ lub zespół może zaprosić gości od razu do zabawy – oczywiście z umiejętnie dobraną zapowiedzią. Ważne, by utwór na „rozpędzenie” towarzystwa był umiejętnie wybrany.
 • ZAPRASZAMY DO POLONEZA: ……i wywozimy gości na komendę. (POLONEZ MUSIC STOPS). Oczywiście, chodzi o taniec. Każdy z nas przynajmniej raz tańczył poloneza, co za tym idzie – jakieś doświadczenie mamy. Nie jest to taniec, który wymaga szczególnych umiejętności tanecznych. Na rozpoczęcie wesela bez pierwszego tańca jest jak znalazł, ponieważ każdy jeszcze na początku imprezy będzie miał wyczucie rytmu i umiejętności naśladownictwa układu.
 • MOJE JEDYNE MARZENIE: świetnym pomysłem może być także przemowa z pokazem slajdów. Jeśli czujecie się na tyle pewnie, to możecie przygotować przemowę uprzednio zapisaną na kartce i opowiedzieć o tym, jak się poznaliście. Czasem zdarza się, że jeden z gości jest świetnym mówcą i może coś powiedzieć o was na wzór angielskich wesel, w których każdy na początku ma coś „śmiesznego” do powiedzenia.
 • NIEKOŃCZĄCA SIĘ KARUZELA ŚMIECHU: znacie się już od lat. Przeżywacie ze sobą każdy dzień w zdrowiu i w chorobie, smutku i śmiechu. Niejednokrotnie pewnie przydarzyła się wam śmieszna sytuacja, którą możecie przekuć w skecz. Do pomocy warto zaprosić znajomych, którzy na pewno będą pomocni w podkolorowaniu sytuacji.
 • CIACHO: zdarza się, że niektóry nowożeńcy decydują się na wjazd tortu. Nie jestem do końca pewien, czy tort o tej porze przypasuje starszej publiczności przygotowanej na „grubsze słodkie” około 23.

Jeśli nadal nie czujecie klimatu żadnego z powyższych rozwiązań, to możecie po prostu zatańczyć spontaniczny pierwszy taniec o długości do 1:30 min, by nie mieć za dużo czasu na pomyłki i by nie wynudzić gości. Czasami taki spontan może znacznie lepiej wyjść od wyuczonej choreografii.

Nie ma znaczenia czy wesele zacznie się pierwszym tańcem, czy jednak go nie będzie. Najbardziej liczycie się Wy i to, jak przeżyjecie najważniejszy dzień w swoim życiu.

Jak zorganizować małe przyjęcie weselna na 30 osób?

Jak zorganizować przyjęcie weselne na 30 osób? Czy taka zabawa może być udana? Oczywiście, że tak! Liczą się emocje, świetna aura oraz zaproszeni gości. Kameralne przyjęcie weselne nie musi być nudne – wręcz przeciwnie! Poznaj proste kroki, dzięki którym małe przyjęcie weselne będzie tym wymarzonym.

Małe wesele – od czego zacząć organizację?

Warto na wstępie zaznaczyć, że nie istnieje utarty schemat, w jaki sposób zorganizować małe wesele w kilku prostych krokach. Podstawowym elementem, by móc zacząć planować swoje wymarzone kameralne wesele, są zaręczyny. Brzmi to co najmniej dziwnie, ale znam pary, które zaręczały się kilka lat i tyle samo trwały w narzeczeństwie. 

Gdy już macie za sobą ten podstawowy krok i zdecydowaliście się wziąć ślub oraz zorganizować przyjęcie weselne w restauracji, to warto, by proces planowania całego wydarzenia był odpowiednio poukładany. Od czego zacząć? BUM!

OD PLANU. No właśnie o ten plan chodzi. Przed samym jego ustaleniem trzeba jeszcze ustalić kilka szczegółów: poinformować rodzinę o ślubie, ustalić datę oraz budżet wesela, wybrać i zaprosić świadków. BANAŁ 😀

Podkreślam, że to dopiero początek planowania, więc punkty mogą dzielić się na podpunkty, a te jeszcze na podpunkty podpunktów.

Małe przyjęcia weselne – jak organizować?

Małe przyjęcia weselne nie oznaczają mniej organizacji. Para młoda będzie musiała zmierzyć się z podobnymi problemami i zawiłościami jak w przypadku dużego wesela. Małe wesele również wymaga ustalenia liczny zaproszonych gości, miejsca, muzyki na przyjęcie, czy klimatu, jaki będzie panował na weselu. Taka impreza to również wyzwanie, aczkolwiek ostatecznie na nieco mniejszą skalę. Zadajmy sobie teraz pytanie: jak zorganizować małe przyjęcie weselne?

Poniżej postaram się wypisać najważniejsze pytania na drodze do osiągnięcia celu.

ŚLUB: jakiego rodzaju ślub: cywilny, konkordatowy, humanistyczny?

Przed rokiem 1998 pary decydujące się na zawarcie związku małżeńskiego najpierw musiały udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Dopiero po tym poszukiwały wolnego terminu na ślub kościelny przed Bogiem. Obecnie jest tak, iż najczęściej pary młode decydują się na wybór ślubu konkordatowego, który łączy ślub cywilny i ślub kościelny. Wybór formy ślubu zależy tylko i wyłącznie od narzeczonych i ich osobistych odczuć oraz doświadczeń. Zdarza się jednak tak, iż z różnych przyczyn narzeczeni już są po ślubie cywilnym i nie mogli oni zaprosić swoich gości do uczestniczenia w tej uroczystości. Z pomocą przychodzi ślub humanistyczny. Jest to ślub mający bardziej indywidualną i osobistą formę w porównaniu ze ślubem cywilnym. Z reguły jest on bardziej emocjonalny i dopasowany pod narzeczonych, a przysięga jest często spersonalizowana. Niestety w Polsce forma takiego ślubu nie jest prawnie unormowana.

DOKUMENTY: jakie będą niezbędne?

Do zawarcia ślubu konkordatowego będzie potrzebna sterta dokumentów, po których zdobyciu uda nam się dopełnić wszelkich formalności i zrealizować swój upragniony ślub i małe wesele marzeń. Jednym z pierwszych dokumentów, które będzie nam potrzebne, to zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Takie zdobywa się w USC i ważne jest przez 6 miesięcy. Wydanie powyższego zaświadczenia przez Urząd Stanu Cywilnego jest bezpłatne. W USC płacimy tylko za sporządzenie aktu małżeństwa, w którym ten akt zostanie sporządzony.

Ślub cywilny w USC można zawrzeć obecnie w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego. Najwcześniej na 30 dni od dnia wizyty i dopełnienia wszystkich formalności. Istnieje możliwość skrócenia tego terminu po wystosowaniu odpowiedniego wniosku do kierownika USC z uzasadnieniem, dlaczego nam się tak spieszy 😀 W sytuacji zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego potrzebne będą dowody osobiste oraz dowody dokonania opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa. Gdyby jednak sam wygląd i otoczka USC nie odpowiadała narzeczonym, to mogą oni zdecydować się na ślub poza USC. Taki ślub jest jednak dodatkowo płatny. Jego koszt wynosi 1000 zł.

MIEJSCE NA PRZYJĘCIE WESELNE: dom ludowy czy dom weselny z restauracją i hotelem, wesele w plenerze lub luksusowa sala weselna

W zależności od tego, co Wam w duszy gra i jaką macie wizję wesela, dostępnych jest kilka opcji do wyboru dotyczących miejsca na małe czy duże przyjęcia weselne.

Narzeczeni coraz częściej chcą mieć pod kontrolą budżet wesela, więc decydują się na wynajem domów ludowych, domów kultury, remiz czy też stodół. Niższe koszty wynikają na pewno z faktu, iż narzeczeni opłacają oddzielnie wynajem lokalu, cateringu i firmy dekoratorskie.

Decydując się na wybór restauracji z miejscami hotelowymi, narzeczeni mają ułatwione zadanie. Kwestie dotyczące posiłków i godzin ich wydawania ustalone są bezpośrednio z managerem sali. Najczęściej domy weselne i restauracje nie wymagają szczególnego udziału firm dekoratorskich, choć już coraz częściej nawet małe elementy powodują, iż para młoda jest bardziej wyeksponowana. 

Zdarza się, że młodzi chcą zupełnie odejść od standardów i zrealizować wesele w nietuzinkowym miejscu, takim jak namiot lub zestaw namiotów w kształcie żagli. Tutaj można postawić na minimalizm i w odpowiedni sposób można wyeksponować klimat miejsca ciekawym ciepłym światłem. Decyzja trudna, a opcji od wyboru do koloru. 

MUZYKA NA ŚLUB I WESELE: muzyka do kościoła, DJ czy zespół na  wesele ?

Czy wiesz, że na Twoim ślubie może zagrać kwartet smyczkowy, zaśpiewać sopranistka lub zagrać harfistka? No pewnie, że wiesz. Teraz pozostało zdecydować: czy jest to coś, co naprawdę chcecie, by uświetniło to Waszą uroczystość? To zależy tylko od Was. Do dzieła. 

Na temat tego, kogo wybrać: DJ czy zespół na przyjęcie weselne pisałem już osobny artykuł 🙂 Ponadto, jeśli szukasz DJ w Poznaniu, to koniecznie zgłoś się do mnie!

FOTOGRAF I OPERATOR KAMERY: osobne czy w pakiecie? Czy w ogóle potrzebni?

Kiedyś to się szło do fotografa po ślubie cywilnym i było dobrze. Kiedyś to wuja filmował i było całe wesele na 42 kasetach. Od tamtych czasów technologia poszła na tyle, iż nie ma już problemu z uwiecznieniem ślubu czy wesela za pomocą zdjęć lub filmu video.  Ja sam na weselu miałem tylko fotografa, którego zdjęcia już 9 lat przypominają mi o tym, co się tam działo. Na tamten moment nie myślałem z żoną o filmowaniu wesela. Teraz trochę żałuje, iż nie zdecydowaliśmy się na profesjonalnego operatora. 

SŁODKOŚCI: tort weselny i ciasta

Mój wuja na każdym z wesel, na którym byłem prywatnie, mawiał zawsze, że ze „słodkiego” lubi najbardziej golonkę. BA DUM TSSS. Tutaj można by rozpisywać się na temat rodzajów tortów, ciast i ciasteczek, ale nie znam się na tym jakoś szczególnie. Tort można zamówić u cukiernika lub swojej cioci. Wybór należy do pary młodej. Najdroższy tort, jaki widziałem na weselu, na którym grałem, miał 5 pięter, posypany był jadalnym złotem i kosztował ponad 2000 zł. Tort na moim weselu na około 60 osób kosztował jakieś 500 zł.

DEKORACJE ŚLUBNE

Zacznijmy od początku. Jaki jest motyw wesela? Boho, rustykalne, wiejskie czy glamour? Wesele w stylu slow wedding czy bez motywu? Po odpowiedzi na to pytanie możemy zacząć się rozpędzać w wyborze dekoracji po styl naszego wesela … i tutaj nie ma ograniczeń. Kilka drewnianych plastrów dębu w stodole, wielkie świecie lub może cały balot słomy? To, czy w ogóle dekorować sale i krzesła, wydaje się nie lada problemem. 

SUKNIA ŚLUBNA

Narzeczonemu polecam zostawić to zadanie świadkowej lub mamie panny młodej. Więcej grzechów nie pamiętam.

STRÓJ PANA MŁODEGO: garnitur, surdut, smoking czy frak?

Wejdź do sklepu, powiedz Pani, że masz wesele. Ubierz to, co Pani Ci podała. Obok kasy jest przymierzalnia. Przymierz. Załóż skarpetki. Pani zapyta, jak mocno kochasz. Zapłać i wyjdź. 

FRYZURA 

Wiem, że fryzura może być próbna i już ta właściwa. Fryzjerka może przyjechać do domu panny młodej i wyczarować niepowtarzalną fryzurę, po której i tak zestresowana panna młoda powie, że jej się nie podoba. W sytuacji kryzysu i telefonu do pana młodego w tej sprawie polecam kurs dyplomacji.

MAKIJAŻ

Jaki makijaż? Jakiś był? Coś było robione? Wszystkie jesteście piękne. KROPKA!

PIERŚCIONEK I OBRĄCZKI

No tutaj można już poważniej. Zwykle zaręczynowy pierścionek wybiera narzeczony w tajemnicy i porozumieniu – oczywiście za plecami przyszłej narzeczonej. Cena za pierścionek zaręczynowy według statystyk waha się w przedziale od 500 do 1500 zł, ale każdy dżentelmen wie, że powinien kosztować tyle, by móc śmiało żyć tylko z jedną nerką.

Co do obrączek – to już decyduje tak głęboka, jak kieszeń narzeczonych i to jakie są ich gusta. Złoto białe, żółte różowe, tytan, platyna, szafiry i diamenty – kto nie chciałby ich mieć. 

ZAPROSZENIA I ZAWIADOMIENIA

Chcecie powiadomić gości, że macie wesele? Może chcesz poinformować o ceremonii w kościele? Drukowane kartki imienne, papier czerpany, może frezowane zaproszenie na drewnianej lub plastikowej tabliczce? Temat rzeka i niekończąca się opowieść. Ceny zaproszeń czasem powalają. Ja sam wydrukowałem bardzo fajne zaproszenia dla swojej rodziny.

USŁUGI DODATKOWE: fotobudka, fontanna czekoladowa, księga gości, instax, napis LOVE, candy bar czy barman

Każda z atrakcji może podkręcić wesele i atmosferę przyjęcia. Fotobudka czy fotolustro pojawia się już dość często na weselach, tak samo, jak fotobus. Najczęściej jest to bus, w którym można strzelić sobie stylową fotę i wkleić tak, jak wyżej do księgi gości. Z instaxem jest podobnie. Jest to aparat podobny do polaroida, który natychmiast wypluwa nam wywołane zdjęcie, które także możemy zostawić w księdze gości na dowód o stanie naszego upojenia. 

By podkreślić, z jakiego rodzaju kalibrem miłości na weselu mamy do czynienia, możemy postawić napis LOVE lub MIŁOŚĆ. Gdy na ślub i wesele zostało zaproszonych sporo dzieci lub podejrzewamy pewien stopień hipoglikemii u naszych gości, można pokusić się o postawienie Cany Baru. Goście weselni – starsi czy młodsi – mogą bez opamiętania zajadać się żelkami. Sztos. Barman na weselu jest jak przyjaciel, którego nigdy nie mieliśmy. Zawsze doradzi, rzuci żartem i urozmaici MENU alkoholowe naszych gości.

Przygotowanie listy rzeczy do zrobienia ułatwia nam organizację małego i dużego przyjęcia weselnego. Podczas organizacji małego przyjęcia weselnego (np. do 30 osób) nakłady pracy i zaangażowanie środków na pewno jest mniejsze niż takiego na 100/150 gości. Nic na stoi na przeszkodzie, by małe wesele na mniejszą ilość osób, stało się magicznym miejscem, które pochłonie naszych gości w tańcu podczas wesela. Liczy się pomysł, pozytywne myślenie i dobre wibracje. 

Jak zostać DJ?

DJ gra w klubach, weselach, sam miksuje muzykę itp. Dlatego też trzeba sprecyzować, jakie rodzaju DJ’em chce się zostać. To bardzo ważne w wyborze dalszych kroków, jakie należy podjąć, aby zostać profesjonalnym rozchwytywanym DJ’em. Dowiedz się, jak zostać DJ i od czego zacząć?

Jak zostać DJ? Od czego zacząć?

Coraz częściej otrzymuje to pytanie, na które odpowiedź nie jest taka prosta. Zacznijmy od tego, kim jest DJ. Według definicji DJ to „osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo”. Definicja dość toporna i nie kojarzy się od razu z zabawą lub imprezami, lecz zawiera szereg elementów, które składają się w tym zdaniu w całość.

Na potrzeby tego tekstu znalazłem najbardziej ponurą i śmieszną definicję muzyki: to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Nie wiem, kto ją pisał, ale widać, że mamy podobne poczucie humoru. Jaśniejsza definicja muzyki to: ciąg dźwięków śpiewanych lub granych na instrumentach, tworzących pewną kompozycyjną całość.

No i tutaj mamy już większą jasność. Takie dzieło jednego lub wielu autorów możemy nazwać po prostu utworem.  Muzyka dzieli się na bardzo wiele gatunków muzycznych, a najczęściej występującymi to: POP, Rock, Heavy Metal, Reagge, Blues, Muzyka elektroniczna, Disco Polo. Wiadome jest, że to nie wszystkie gatunki muzyczne. Dla przykładu muzyka elektroniczna dzieli się na kilkadziesiąt podgatunków. 

Didżej didżejowi nie równy, ponieważ ten fach także dzieli się na podgrupy w zależności od rodzaju granej muzyki: DJ klubowy, DJ radiowy, DJ weselny etc.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ bycie DJ to nie tylko odtwarzanie muzyki, a dla niektórych to pasja, praca lub życiowa droga. Bez względu na to, jaki powód skłonił Cię do wpisania „jak zostać DJ’em” to samym zapalnikiem była na pewno muzyka.

Jak zostać DJ i od czego zacząć? Słuchaj dużo muzyki

W obecnych czasach muzykę słychać wszędzie. Dostęp do niej jest znacznie łatwiejszy niż 10/15 lat temu. Obecnie pomaga w tym Spotify, Youtube, Tidal i wiele innych muzycznych darmowych lub płatnych serwisów muzycznych udostępniających miliony utworów. Jestem przekonany, że nie ma na świecie człowieka, który by je wszystkie przesłuchał  i był na bieżąco z każdym nowo wydanym utworem. Wychodzi kilkaset tysięcy rocznie na całym świecie. 

Nie mam zamiaru Cię zniechęcać, ale sprawić, byś zawęził/a obszar poszukiwań o odsłuchiwanych utworów do kręgu swojego ulubionego gatunku lub imprez, które chciałbyś/abyś „grać” w przyszłości.  Najważniejsza jest różnorodność i znajomość jak największej liczby gatunków muzycznych, które pozwolą stworzyć ten niezapomniany set czy też świetną imprezę. 

Jeśli celujesz w imprezy klubowe, to słuchaj jak układają sety najlepsi DJ w Twoim ulubionym gatunku muzycznym. Zwróć uwagę na to, jak jest wykonany miks, zainteresuj się budową utworu.

Dobrym treningiem ze znajomości gatunków muzycznych jest stworzenie swojej bazy najpopularniejszych utworów w danym gatunku lub przedziale czasowym. Najłatwiej jest stworzyć listę hitów z lat 60, 70 lub 80 dlatego, iż każdy z nas na pewno zna choć kilka utworów, przy których publiczność lubi się bawić. Dobry DJ selekcjonuje muzykę i dobiera ją w czasie rzeczywistym, biorąc pod uwagę to co się dzieje na parkiecie tanecznym.

Jak zostać DJ em? Interesuj się sprzętem muzycznym

Znajomość muzyki, która porusza tłumy, to podstawa, ale bez odpowiedniego sprzętu nie będzie możliwości jej odtwarzania. Podstawowymi elementami setupu DJ to odtwarzacze i mikser.

Do odtwarzania możesz użyć sprzętu CD/DVD lub pendrive, kontrolerów podłączonych do komputera lub gramofonów. Elementem, który umożliwia płynne przechodzenie (wyciszanie lub pogłaśnianie) utworów, jest mikser. Najczęściej spotykanymi mikserami są te dwukanałowe, w których każdy kanał to jeden odtwarzacz. Czyli mając mikser dwukanałowy, możemy podłączyć do niego dwa odtwarzacze. To, ile kanałów będzie miał Twój mikser, zależy od tego, ile źródeł dźwięku będziemy chcieli do niego podłączyć. Ja używam mikser czterokanałowy, do którego podłączone są dwa odtwarzacze, komputer i perkusja.

Najlepszym sposobem, by być na bieżąco ze sprzętem, jest sprawdzanie nowości, które wychodzą na rynku muzycznym. Wiodącymi markami w sprzęcie DJ’skim są DENON, PIONEER, TECHNICS, NUMARK lub RELOOP.

Każdy ze wspomnianych producentów wypuszcza co jakiś czas nowy odtwarzacz lub innowacyjny mikser, który ułatwia miks i selekcje utworów.

Jak zostać DJ? Testujemy muzykę na ludziach

Gdy już jesteś trochę „osłuchany” i masz przygotowany sprzęt, możesz zacząć ciężką i żmudną pracę, jaką jest nauka miksu utworów w tempie, we frazie lub z efektem. Wiem, że wielu zawodowych DJ’ów może teraz powiedzieć, że to nie wszystko, ale trzeba wziąć pod uwagę, iż początki muszą być zbudowane na solidnych fundamentach.

Staranne dobranie utworu, ustawienie go w odpowiednim punkcie startu (CUE) i zmiksowanie we frazie z następnym oraz przejście na kolejny utwór. To czynność, która do teraz niektórym sprawia trudność. 

Niektórych gatunków muzycznych nie da się po prostu zmiksować w ten sposób. Wtedy doświadczenie robi swoje i można to zrobić zupełnie inaczej. 

Na początku tej drogi warto nauczyć się budować sety muzyczne i starać się przechodzić między nimi w płynny sposób. Gdy już opanujesz tę sztukę, możesz próbować swoich sił na początek na imprezach dla znajomych lub rodziny.  

Jest to najłatwiejsza droga do obycia się ze sprzętem oraz opanowania miksu w warunkach imprezy. Twoi znajomi lub rodzina będą wyrozumiali i na pewno będą Cię dopingować w tym, co robisz. Trudniejszą z dróg do zostania DJ’em i zdobycia doświadczenia jest próba grania w klubach. 

Jeśli dużo imprezujesz i obracasz się w gronie osób zainteresowanych DJ’ingiem możesz poprosić znajomych DJ o możliwość zagrania na imprezie w klubie. Nie ukrywam, iż przez to także miałem okazję przejść i było to cenne doświadczenie. 

Jak zostać DJ weselnym?

POŁĄCZ POWYŻSZE ŻYWIOŁY, ABY POWSTAŁ KAPITAN: DJ na wesele w Poznaniu. Niestety to nie takie proste, ponieważ wesele jest imprezą wysokiej rangi.  Przed przystąpieniem do pracy jako DJ na wesele, postaraj się szlifować swój warsztat i bazę utworów na imprezach okolicznościowych.  Nieodłącznym elementem zestawu DJ’skiego jest także nagłośnienie i oświetlenie, by to, co robisz miało, odpowiedni odbiór.

Imprezy okolicznościowe mają trochę mniej formalny wymiar, lecz uczą tego, jak zachowywać się w danych momentach. Po zagraniu kilkudziesięciu imprez zdasz sobie sprawę, iż masz już na tyle duże doświadczenie muzyczne i techniczne, by wejść do grona DJ weselnych.

DJ weselny jest nie tylko DJ’em, który odtwarza muzykę na weselu, a także pracuje z użyciem mikrofonu. Dzięki niemu będziesz mógł zapowiadać występujące po sobie elementy kulminacyjne imprezy. Dobrym nawykiem jest stworzenie planu wesela, dzięki któremu będziesz mógł płynnie prowadzić imprezę, zapowiadać przerwy i ważne momenty. Warto także nauczyć się zabaw weselnych z klasą, by poza blokami muzycznymi urozmaicać czas gościom.

Jak zostać DJ’em?

Teraz już wiesz? Mam wrażenie, że nie do końca. Wszystko zależy od tego, jak się przygotujesz technicznie i muzycznie. Nie musisz podchodzić do tego, jak do pracy. Baw się muzyką, miksuj, rób błędy i staraj się jej poprawiać. Dla mnie muzyka to przede wszystkim pasja, od której to wszystko się zaczęło.

Jak zostać dj-em? Jak mi się to przytrafiło?

W moim domu muzyka była od zawsze. Nie, nikt z mojej rodziny nie był i nie jest muzykiem. Po prostu cały dzień było włączone radio. Moja mama bardzo lubiła słuchać muzyki, więc słuchali jej wszyscy. W szkole podstawowej zainteresowałem się elektroniką i sprzętem muzycznym. Po pewnym czasie należałem do ekipy organizującej apele, byłem „głośnikowym”, czyli nosiłem i rozstawiałem głośniki i przewody. Gimnazjum to czas, w którym udało mi się dostać do szkolnego radiowęzła, który co przerwę nadawał pozdrowienia i muzykę z „naszej” listy przebojów. Prowadziliśmy także imprezy szkolne. 

Po kilku latach trafiłem do technikum elektronicznego, w którym byłem w ekipie organizującej szkolne apele, imprezy szkolne i wystąpienia oraz byłem przewodniczącym szkoły. Te doświadczenia cały czas wpływały na moje zainteresowanie muzyką i szlifowanie wystąpień publicznych. 

W 2 klasie technikum zacząłem interesować się miksowaniem muzyki i pożyczyłem od kolegi podwójny odtwarzacz z mikserem. Przez długi czas uczyłem się obsługi sprzętu i miksowania utworów. 

Po pewnym czasie organizowania imprez szkolnych i domówek udało mi się poprowadzić imprezę okolicznościową dla znajomych. Pamiętam jak dziś. Były to czterdzieste urodziny. Impreza zagrana na pożyczonych odtwarzaczach, kinie domowym rodziców i oświetleniu wykonanym w domu przez kolegę. Udało mi się później zagrać jeszcze kilka imprez urodzinowych dla podobnego grona znajomych. 

Na moje szczęście miałem kolegę, który miał kolegę, który grał jako DJ klubowy. Po kilku wspólnych imprezach miałem możliwość zagrania w klubie dla 550 osób. Miałem wtedy 17 lat (pozdrawiam Cię Dawid). 

Od imprezy do imprezy, coraz częściej grałem w klubach w Poznaniu, Miłosławiu, Wrześni i Kostrzynie.  Pod koniec nauki w technikum poznałem właściciela agencji artystycznej, który miał zagrać na mojej studniówce. Zauważył moje zainteresowanie i umożliwił im zagranie na imprezie dla mojej szkoły. Po pewnym czasie zacząłem grać razem z nim i wspólnie przeprowadzaliśmy imprezy firmowe, okolicznościowe oraz wesela. 

Tak hartuje się stal i tak powstał DJ perkusista. Przez lata poznałem masę ludzi przy budowie scen, festynów, imprez dla dzieci, imprez okolicznościowych lub potężnych eventach firmowych. Miałem to szczęście, że udało mi się poznać właściwych ludzi we właściwym czasie. Wszystko zaczęło się od muzyki.

Jaką piosenkę wybrać na pierwszy taniec?

Od wielu miesięcy planujesz swoje wesele. Ciężkie i trudne decyzje zostały już podjęte w sprawie wyboru idealnego DJ lub zespołu na wesele. Sala została zarezerwowana wraz z elementami kolorystyki i jej wystroju oraz menu. W sumie to by było na tyle. Nic bardziej mylnego. Najczęściej pozostaje kwestia wyboru muzyki na wesele oraz na pierwszy taniec.

Piosenki na pierwszy taniec – dlaczego są ważne?

Zapewne zdajesz sobie sprawę, iż wybór muzyki na wesele to jeden z najważniejszych elementów wesela. Najczęściej wybór muzyki zabiera narzeczonym kilka tygodni, by stworzyć idealną listę utworów na wesele. Zwykle lista utworów na wesele składa się ze 130/150 utworów różnych gatunków muzycznych od lat 50. do muzyki współczesnej.

Po przepłynięciu tego „muzycznego oceanu” został nam do wyboru jeszcze jeden najważniejszy utwór: piosenka na pierwszy taniec. Przejrzenie tego ogromu utworów dało narzeczonym zapewne jakieś doświadczenie w muzycznych gatunkach i ułatwi wybór najpiękniejszej piosenki na pierwszy taniec.

Istnieją utwory, które od razu kojarzą  się nam z pierwszym tańcem. Często to piosenki z różnych gatunków muzycznych prezentujących odmienną treść lub melodie. Maja one jednak wspólny cel: przekazać odbiorcy opowieść o nieograniczonej miłości, przywiązaniu i oddaniu.

Piosenki na pierwszy taniec to dla pary ciężki wybór. Wiem, o czym mówię, ponieważ sam miałem okazję wyszukać tego idealnego utworu i zatańczyć kilka lat temu na swoim weselu. Przyszła para młoda miesiącami wyszukuje tego idealnego utworu na pierwszy taniec, a potem kolejne miesiące się uczy choreografii do niego. Wszystko było by znacznie prostsze, gdyby nasi goście na weselu tak bardzo go nie wyczekiwali.

Muzyka na pierwszy taniec – jak wybrać?

Najprościej byłoby odpowiedzieć: nie wiem lub bardziej dyplomatycznie: to zależy. Wybór piosenki na pierwszy taniec zależy od naszych gustów i umiejętności tanecznych. Najłatwiej byłoby posiłkować się utworami, które są na topie, lecz czy pierwszy taniec nie powinien być tym wyjątkowym, jedynym tańcem zapamiętanym na lata? Niektóre młode pary nie przywiązywały wagi do konkretnego utwory i typowano go na podstawie klucza:

 • spokojny,
 • romantyczny,
 • wolne piosenki na pierwszy taniec.

Dla innych pierwszy taniec jest najważniejszym utworem w życiu i jego wybór jest znacznie trudniejszy.

Jaka piosenka na pierwszy taniec i jak ją wybrać?

Może pamiętacie utwór, który pierwszy raz zatańczyliście razem lub utwór, który kojarzy Wam się z tylko Waszymi wspomnieniami. To bardzo trudne. Co na pierwszy taniec? Wolny, szybki romantyczny czy energiczny. Czy wystarczy półtorej minuty tańca, czy składanka z 25 utworów (miksowałem takie utwory na pierwszy taniec na życzenie narzeczonych). Ile osób, tyle opinii. Nie jestem do końca pewien, czy do tego miejsca udało mi się rozwiać jakieś wątpliwości, co to tego, jaką muzykę na pierwszy taniec wybrać. Może opowiem, jak ja poszukiwałem utworu na swój pierwszy taniec.

Jak dokonałem wyboru pierwszego tańca jako DJ?

Prawie 9 lat temu sam zastanawiałem się nad listą piosenek na pierwszy taniec i która z nich będzie najlepsza. Mimo dużego doświadczenia jako DJ na wesele w Poznaniu i okolicach – sam miałem wielki problem, z tym, co wybrać. Nie jestem jakimś szczególnie dobrym tancerzem i muzyka mi w tańcu nie przeszkadza, więc postanowiłem z żoną zacząć poszukiwania wolnej piosenki na pierwszy taniec weselny. Pierwszą myślą było przewertowanie najpopularniejszych piosenek na pierwszy taniec w tamtym czasie (ponad 9 lat temu:). Nie wybraliśmy niczego z tamtych lat – mimo wielkiej sympatii do muzyki  z roku 2012 r. i niezaprzeczalnych hitów, takich, jak:

 • Adele-Someone Like You, 
 • Enej- Skrzydlate Ręce,
 • Nickleback- Lullaby,
 • Rafał Brzozowski – Tak Blisko.

O tym, co ja wybrałem, powiem na koniec. Sam wybór utworu na pierwszy taniec prowadził do pewnych napięć, lecz w myśl zasady „decyzje przyszłej żony podejmujemy wspólnie” udało nam się wybrać piosenkę na pierwszy taniec. Utwór ten kojarzył nam się z najlepszymi chwilami, jakie razem przeżyliśmy i przez  co przeszliśmy. Padło na jeden z najpiękniejszych utworów wszech czasów:

Righteous Brothers – Unchained Melody

Piosenka tytułowa z filmu „Uwierz w Ducha” rozłożyła naszych gości na łopatki. Utwór bardzo znany i wybitnie romantyczny, lecz niestety zapomniany, ale nasz. Mój i mojej żony. Właśnie taka powinna być piosenka na pierwszy taniec. Powinna być łącznikiem do Waszych wspomnień sprzed lat. Gdy po kilku latach po weselu zgubisz płytę z klipem, to właśnie ten utwór powinien Wam przypomnieć to, co tylko Wasze. Po wyborze piosenki na pierwszy taniec spotkała nas niespodzianka w postaci braku umiejętności tanecznych rodem z Dirty Dancing. Mieliśmy wielki dylemat, czy nie pójść na kurs tańca. Ostatecznie postanowiliśmy, by tańczyć nauczyły nas 2 butelki wina 3 dni przed weselem.

Najpopularniejsze piosenki na pierwszy taniec

Piosenki na pierwszy taniec. Lista ponad 60 najlepszych utworów na pierwszy taniec.

1.    Jasmine Thompson – Willow

2.    Whitney Houston – I Have Nothing

3.    Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow

4.    Ed Sheeran – Perfect

5.    Earth, Wind and Fire– September

6.    Ed Sheeran – Thinking Out Loud

7.    Adele – Someone Like You

8.    Mackenzie Bourg – Little Moon

9.    The Lumineers – Ho hey

10.  John Legand – All of me

11.  Taylor Swift – Lover

12.  Anna Karwan – What The World Needs Now

13.  Luke Combs – I Got Away With You

14.  Celine Dion – The Power Of Love

15.  Whitney Houston – I have Nothing

16.  Adele – One and Only

17.  Ellie Gulding – Love Me Like You Do 

18.  Joe Cocker – You Are So Beautiful To Me

19.  Jason Mraz & Colby Caliat – Lucky

20.  Chris Norman & Suzi Quatro – Stumblin’ In

21.  Ben E. King – Stand By Me

22.  Nat King Cole – L.O.V.E.

23.  Nat King Cole – When I Fall In Love

24.  Etta James – At Last

25.  Dirty Dancing – The Time Of My Life

26.  Eric Carmen – Hungry Eyes

27.  Shakin’ Stevens – Give Me Your Heart Tonight

28.  Elvis Presley – Can’t Help Falling In Love

29.  Righteous Brothers – Unchained Melody

30.  Luis Armstrong – What A Wonderful World

31.  Grease – Summer Nights

32.  Stevie Wonder – I Just Called To Say I Love You

33.  Frankie Valli and The 4 Seasons – Can’t Take My Eyes Off You

34.  Leonard Cohen – Dance Me To The End Of Love

35.  Dave Barnes – Good Day For Marrying You

36.  Zbigniew Wodecki – Oczarowanie 

37.  Zbigniew Wodecki – Z Tobą Chcę Oglądać Świat

38.  Paweł Domagała Weź Nie Pytaj

39.  Kancelaria – Zabiorę Cię

40.  Sarsa – Zakryj 

41.  Anna Jantar – Moje Jedyne Marzenie

42.  Kortez – We Dwoje

43.  Seweryn Krajewski – Wielka Miłość

44.  Mesajah – Lepsza Połowa

45.  Strachy na lachy – Dzień Dobry, Kocham Cię

46.  Andrzej Zaucha – Bądź Moim Natchnieniem

47.  Perfect – Kołysanka dla nieznajomej

48.  Skaldowie – Wszystko Mi Mówi, że Mnie Ktoś Pokochał

49.  Michael Bubble – Everything

50.  Ed Sheeran – Shape Of You

51.  Aerosmith – I Don’t Wanna Miss A Thing

52.  Queen – Crazy Little Thing Called Love

53.  Metalica – Nothing Else Metters 

54.  Snow Patrol – Chasing cars 

55.  The Contoures – Do You love me

56.  Michael Bolton – When A Man Loves A Woman

57.  Kenny Loggins – Footloose

58.  Bon Jovi – Thank You For Loving Me 

59.  Afromental – Rock & Rollin’ Love

60.  The Rembrandts – I’ll be there for You 

61.  Queen – I Was Born To Love You

62.  Scorpions – You and I 

63.  Counting Crows – Accidentally in love

64.  Brathanki – Gdzie Ten, Który Powie Mi 

65.  Brathanki – W Kinie W Lublinie 

Czym kierować się przy wyborze idealnego DJ’a lub zespołu na wesele?

Czy istnieje jakiś poradnik, w jaki sposób wybrać idealnego DJ’a lub zespół na wesele? Na co zwrócić uwagę przy wyborze DJ oraz zespołu muzycznego na wesele? To oni poprowadzą wesele i będą pełnili funkcję wodzireja, który będzie dbał o oprawę muzyczną i dobrą zabawę. Dowiedz się, na co zwracać uwagę.

DJ na wesele czy zespół muzyczny?

Jak to mawiał klasyk – DJ lub zespół na wesele: „a komu to potrzebne?”. Obecnie rynek weselny wymaga od wykonawców coraz większego poziomu świadczonych usług. Poszukiwanie odpowiedniej oprawy muzycznej spędza niejednokrotnie narzeczonym sen z powiek. Wielu przeszukuje odmęty internetu, doszukując się tam wskazówek lub poradników zawierających niezbędne rady, w jaki sposób wybrać tego idealnego DJ na wesele Poznań lub zespół na żywo.

Często poszukiwania profesjonalnego DJ’a lub zespołu na wesele rozpoczynają się co najmniej na 12 miesięcy przed planowaną datą wesela. Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż muzyka na weselu i to, w jaki sposób wesele będzie prowadzone, jest wyjątkowo ważnym jego elementem. Często padają głosy, iż dobry DJ na wesele czy zespół to gwarancja udanej imprezy i niezapomnianych zabaw, które w trakcie przyjęcia weselnego mogą się pojawić.

Jak wybrać DJ na wesele?

Gdy już zdecydujemy się sformalizować nasz związek i pojawia się temat wesela, warto zastanowić się, na jakim rodzaju oprawy muzycznej na przyjęcie nam najbardziej zależy. W przypadku wyboru DJ na wesele mamy do dyspozycji praktycznie niczym nieograniczony wybór repertuaru muzycznego. Profesjonalny DJ ma za zadanie pomóc w doborze właściwej muzyki oraz przygotować listę utworów. Dobry DJ na wesele może przygotować listę utworów do tańca oraz oprawę muzyczną na przerwy. Takie listy dają gwarancję, iż przez cały czas trwania imprezy będzie odtwarzana muzyka, która ma największe znaczenie dla pary młodej i dla gości.

Jak wybrać zespół na wesele?

Z kolei, gdy postawimy na wybór zespołu weselnego, to lista utworów zostanie ograniczona do repertuaru, który grupa ma już „ograny”. Natomiast zyskujemy możliwość usłyszenia wyjątkowych wykonań w wersji na żywo. Takie brzmienie na pewno rozkręca imprezę weselną, jednak nie w większym stopniu od DJ na wesele.

Pod wieloma względami te dwa rodzaje obsługi muzycznej wesela się różnią, lecz mają też cechy wspólne, które mogą pomóc nam wybrać rodzaj muzyki granej na przyjęciu.

Profesjonalny DJ czy zespół grający muzykę na żywo? Jakimi cechami kierować się przy wyborze muzyki na wesele?

Muzyka grana na weselach jest ważna – dobiera się ją ze względu na wiek gości, własne preferencje i potrzeby. Dlatego ostatecznie wybór DJ na wesele lub muzyki granej na żywo przez zespół jest kwestią indywidualną. Jednak przed dokonaniem ostatecznego wybory rodzaju oprawy muzycznej imprezy, warto zapoznać się z cechami, jakie powinien mieć dobry DJ czy zespół.

Opinie i strona internetowa

Najczęściej, jeśli czegoś szukamy, staramy się posiłkować opiniami, które mają rozwiać nasze wątpliwości i pomóc w wyborze. Gdy już jesteśmy zdecydowani na DJ na wesele lub zespół, zaczynamy nasze poszukiwania, wybierając usługodawców, którzy mieszczą się w naszym budżecie. Zdarza się czasem, iż dużą skarbnicą wiedzy na temat wykonawcą są nasi znajomi z pracy, koledzy czy rodzina. Wielu z nas uczęszczało na różnego rodzaju imprezy i niektóre z nich zapadły najbardziej pamięci. Jednak czasem to za mało. Opinie „poczty pantoflowej” mogą nie wystarczyć, więc posiłkować się można opiniami w internecie.

Warto zwrócić uwagę, czy usługodawca ma stronę www, która jest aktywna oraz czy posiada profile na różnych stronach branżowych tj. weselezklasa.pl lub planujemywesele.pl. Na wielu z tych portali ślubnych istnieje możliwość dodawania opinii, więc warto sprawdzić, czy usługodawca ma jakieś. Oczywiście inne wrażenie wywrze DJ na wesele lub zespół z wieloma pozytywnymi opiniami. Im więcej, źródeł, tym lepiej. Jedną z niezastąpionych metod jest także możliwość wyszukania opinii na temat usługodawcy w wyszukiwarce Google po wizytówce firmy. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat tego, czego oczekiwać od muzyka i wodzireja.

Przygotowanie na przyjęcie weselne

„Będzie Pani/Pan zadowolona/y”, „Damy radę” lub klasyczne „Jakoś się dogadamy”: znacie to? Niestety z tymi wypowiedziami nie mamy zwykle zbyt dobrych skojarzeń. Wesele jest jednym z najważniejszych dni w życiu pary młodej, więc użycie powyższych zwrotów przez wykonawcę powinno od razu zapalić „czerwoną lampkę”.

Profesjonalny DJ lub zespół musi wiedzieć, co się dzieje w trakcie imprezy i jak ją poprowadzić. Podczas tak ważnego wydarzenia, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego i organizacja wesela, nic nie może dziać się przypadkowo. Cały przebieg wesela – wraz z najważniejszymi elementami kulminacyjnymi – musi zostać w postaci planu, który gwarantuje spełnienie wizji pary młodej. Każdy z momentów na weselu jest ważny i odpowiednie jego zaplanowanie naprawdę ułatwia pracę DJ’owi lub zespołowi na wesele. Plan wesela powinien zostać sporządzony najpóźniej na miesiąc przed weselem po spotkaniu narzeczonych z managerem restauracji, w której odbywa się wesele. Świeżo przekazane informacje narzeczonym na pewno pomogą w układaniu planu wesela wraz z DJ’em lub zespołem.

W planie powinny zawierać się także wybrane przez narzeczonych utwory na „wejście na salę”, „pierwszy taniec”, „wjazd tortu” i oczepiny. Wodzirej nie powinien pytać o te piosenki już w trakcie wesela, jest to zachowanie bardzo nieprofesjonalne. Warto także przygotować listę utworów, która nakieruje DJ na wesele lub zespół na to, co powinno się na przyjęciu pojawić.

Kolejnym elementem planu wesela powinny być starannie zaplanowane zabawy. Każdy z nas kiedyś na weselu był świadkiem zabaw, które ma ochotę zapomnieć. Były również takie, które stały się wielką „niespodzianką” dla pary młodej w trakcie wesela. Niestety – takie sytuacje się zdążają, więc aby tego uniknąć, warto poprosić naszych muzyków o przedstawienie listy zabaw, które mają aktywować gości na imprezie. Ważne, by ta lista składała się nie tylko z nazw zabaw, które nikomu nic nie mówią, a także z ich opisów. To pozwoli zrozumieć organizatorom, „co autor miał na myśli”.

Doświadczenie DJ’, wodzireja lub zespołu

Poszukując idealnego DJ na wesele lub zespołu coraz częściej kierujemy się tym, jak długo dana firma zapewniająca oprawę muzyczną istnieje na rynku. Podczas rozmowy z potencjalnym kandydatem można podpytać, ile lat zajmuje się obsługą wesel i czy wykonuje tylko to zajęcie. Profesjonalny DJ czy członkowie zespołu muzycznego to często zawodowi muzycy z doświadczeniem. Długa obecność danego DJ’a lub zespołu na rynku to już dobry trop w poszukiwaniu „tych najlepszych”.

Pamiętajmy, że to tylko wskazówka: to, że ktoś istnieje 5 czy 15 lat też nie jest jednoznaczną odpowiedzią na pytania, czy ten DJ, czy zespół to „ten idealny”.

W celu rozwiania wątpliwości, czy nasz muzyk ma doświadczenie, można spróbować dowiedzieć się, ile imprez weselnych przeprowadza w roku. Jest to bardzo ważne, ponieważ najbardziej rozchwytywani wykonawcy mają często napięte grafiki i bardzo wiele imprez. Zupełnie inne doświadczenie będzie miał ktoś, kto gra od 10 lat po pięć wesel rocznie i ten, który już od 10 lat gra ich po 50.

Jednym z pożądanych elementów doświadczenia jest także umiejętność reagowania na zmiany w trakcie imprezy. Nie od dziś wiadomo, że wesele jest żywym organizmem, podczas którego wszystko może się zdarzyć. Wcześniej wspomniany plan ma na celu usystematyzowanie sytuacji na weselu, ale to właśnie inicjatywa, kreatywność i umiejętność dostosowania się do (często) trudnych sytuacji, jest pożądaną cechą.

Sprzęt muzyczny

Poszukując idealnego muzyka na wesele, nie zawsze zwracamy uwagę na cichych bohaterów naszej imprezy. Kim oni są? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Mam na myśli urządzenia, systemu oświetleniowe i sprzęt, na którym pracuje DJ na wesele czy zespół. Nie każdy musi się na nim znać, ale znajomość podstawowych informacji na jego temat może pomóc. Profesjonaliści w ciągu roku „grają” kilkadziesiąt razy, a co za tym idzie – używany sprzęt musi być dobrej jakości. Warto sprawdzić, na jakim nagłośnieniu pracują nasi partnerzy, ponieważ każdy z nas chciałby, aby jakość muzyki i jej odbiór była jak najlepsza. To samo można powiedzieć o oświetleniu. Markowe i klimatyczne światła sprawią, iż wesele nabierze zupełnie innego wymiaru, a chyba właśnie na tym nam najbardziej zależy. Dobrze brzmiące nagłośnienie, które nie zagłusza uczestników i odpowiednio dobrane światło to wymagany w obecnych czasach standard.

Zabawy dla gości weselnych

Coraz częściej na weselu DJ’e lub zespoły przygotowują różnego rodzaju atrakcje – począwszy od kreatywnych zabaw, przez fotobudkę, czy live act z żywym instrumentem.

Muzyczna podróż, przez która zabiera nas wykonawca, jest fajna, ale może nie wystarczyć. Dobrze przemyślane zabawy na poziomie mogą skutecznie pobudzić towarzystwo do większej integracji. Zabawy muszą być przedstawione narzeczonym wcześniej, by potem nie doszło do nieporozumień, których nikt w tak wielkiej rangi imprezie nie chce.

Zdarza się, że DJ lub zespół na wesele ma także w swojej ofercie małego asa w rękawie: fotobudkę, fotolustro lub tzw. instaxa (aparat w stylu POLAROIDA). Jest to świetne rozwiązanie, by uwiecznić znajomych lub rodzinę w najbardziej wysublimowanych strojach i szampańskim nastroju. Zdjęcia można później wkleić do księgi gości, w której fotografowani mogą napisać kilka ciepłych słów na pamiątkę.

Muzyka grana na żywo

Kolejną z atrakcji, którą może zapewnić DJ lub zespół na wesele, to live act z żywymi instrumentami. Zapewne ktoś zwróci uwagę na to, iż przecież zespół gra na instrumentach, ale nie do końca. Zespoły wieloosobowe grają na różnego rodzaju instrumentach – między innymi są to klawisze, gitara elektryczna, gitara basowa, gitara akustyczna, perkusjonalia, perkusja, saksofon lub trąbka. Im więcej instrumentów ma zespół, tym lepiej. Różnorodność brzmień i aranżacji zespołu daje nam gwarancje, iż nasze ulubione grupy weselne mogą osiągnąć zupełnie inny poziom.

W przypadku DJ sprawa nie jest tak oczywista. Najczęściej DJ’e na wesele zapowiadają momenty kulminacyjne, prowadzą zabawy i miksują starannie wyselekcjonowaną muzykę dla naszych gości. Niektórzy z nich pracują w kooperacji z innymi muzykami, którzy dodają swoimi instrumentami inne brzmienie do utworów. Najczęściej spotykanymi instrumentami, które dodają DJ do swoich ofert, są saksofon, trąbka, gitara lub akordeon.

Niezwykle rzadko zdarzają się DJ’e, którzy grają na instrumentach i dogrywają do nich w trakcie imprezy. Najczęściej to saksofon, trąbka lub skrzypce, a niezwykle rzadko perkusja.

Odpowiedź na pytanie: jak wybrać DJ czy zespół na wesele nie jest jednoznaczna. Wiele zależy od oczekiwań narzeczonych i tego, co chcą oni uzyskać na weselu. W dużej mierze przy podejmowaniu decyzji mają udział indywidualne gusta, o których się nie dyskutuje.

Jakie cechy powinien posiadać dobry konferansjer na imprezy?

Jaki powinien być konferansjer na imprezy? Czym musi wyróżniać się prowadzący eventy? Świetnie zapowiadane wydarzenie oraz doskonały kontakt z publicznością, to połowa sukcesu. Profesjonalny konferansjer na imprezy powinien wiedzieć, jak przyciągnąć uwagę ludzi i prowadzić ich przez wydarzenie. Dowiedz się, jakie powinny być cechy dobrego konferansjera.

Kto to jest konferansjer?

Każde wydarzenie, które ma charakter estradowy czy rozrywkowy, potrzebuje zapowiedzi i prowadzenia przez konferansjera. Wiadome jest, iż impreza masowa, event firmowy czy festyn nie może odbyć się bez odpowiedniej formy jego prowadzenia. Każdy z wymienionych rodzajów imprez ma swoją własną charakterystykę i elementy, które występują na scenie. Prowadzenie imprezy jest więc sztuką, która wymaga dostosowania się do eventu. Dlatego bycie konferansjerem to trudne zadania, gdyż prowadzący musi być elastyczny i charyzmatyczny. To ważne cechy dobrego konferansjera.

Stworzenie planu wydarzenia i beznamiętne go prowadzenie, nie będzie zbyt atrakcyjne dla widza. Dlatego dobry konferansjer potrafi przyciągnąć ludzi, wykorzystywać sytuację i być w centrum. Konferansjer to osoba, której zadaniem jest poprowadzenie całego wydarzenia i wprowadzenie widza – w atrakcyjny sposób – w jego wir. Jego zadaniem jest nadanie kolorytu wydarzeniom o charakterze estradowym. Do zadań konferansjera należy przedstawienie wykonawców, przygotowanie publiczności do ich występu, a przy tym zgrabne wplatanie żartów sytuacyjnych czy anegdot. Cechą konferansjerów jest swego rodzaju robienie show.

Cechy dobrego konferansjera

Po czym poznać dobrego prowadzącego eventu? Jak wybrać, aby taka osoba przyciągała ludzi, wzbudzała zaufanie i zachęcała gości do aktywnego uczestnictwa? Poznaj 5 cech dobrego konferansjera.

1. CHARYZMA

Dobre prowadzenie eventów zależy od charyzmy. Konferansjer powinien wzbudzać pozytywne emocje i nie wyróżniać się zanadto z otoczenia. Powinien uczestniczyć w wydarzeniu, które prezentuje i wciągać swoją osobą widzów w wir atrakcji. Konferansjer, który prowadzi event w sposób charyzmatyczny, powoduje, że chce się oglądać z zaciekawieniem kolejne punkty programu.

Cechy dobrego konferansjera sprawiają, że rozumie się on z publicznością. Wzbudza on zaciekawienie i oczekiwanie na kolejne punkty wydarzenia. Charyzmatyczny konferansjer powinien prowadzić cały event oraz inicjować kolejne etapy. Dobry konferansjer musi przyjąć rolę lidera, który wskazuje kierunek uczestnikom.

2. DYKCJA I PREZENCJA

To, w jaki sposób konferansjer przekazuje informacje dotyczące, ma wielkie znaczenie. Dobra dykcja to połowa sukcesu, ponieważ komunikat musi być dobrze słyszany, ale także zrozumiany przez uczestników różnych wydarzeń estradowych. Oczywiście, perfekcyjna dykcja i prezencja może nie wystarczyć na dużą imprezę. Jednak sprawdzi się tutaj wysoki poziom doświadczenia i charyzmy.

Prezencja osoby, która prowadzi event, powinna być nienachlana, schludna i odpowiednia do sytuacji. Konferansjer w meksykańskim kapeluszu pracujący dla poważnej japońskiej firmy nie będzie dobrze wyglądał. Jest to oczywiście dość kontrowersyjny przykład, lecz ma on ukazać sedno sprawy. Konferansjer nie może także zbytnio wyróżniać się z tłumu i nie „przykryć” ubiorem lub wyglądam ważnych osobistości, które pojawią się u jego boku na scenie.

3. DOŚWIADCZENIE

Nawet najlepiej wyglądający konferansjer może zderzyć się ze ścianą i nie umieć w odpowiedni sposób poprowadzić uczestników oraz imprezy. Nawet najlepiej zorganizowany plan wydarzeń nie jest w stanie przygotować prowadzącego do sytuacji, których nie da się przewidzieć. W takich momentach konferansjera ratuje umiejętność odnalezienia się na scenie. Spontaniczne „wypełniacze” czasu dla uczestników, które poprowadzone są przez doświadczonego konferansjera, mogą uratować te kluczowe momenty ciszy. Jeśli wydarzyło się coś nieoczekiwanego, np. wyłączono prąd. Umiejętność pracy w stresie i pod presją na pewno pomoże dobremu konferansjerowi w opanowaniu sytuacji kryzysowej. Zachowanie spokoju i procesowe myślenia w trakcie awaryjnej sytuacji wyprowadzi organizatorów z największych opresji.

4. PRZYGOTOWANIE

Często event wymagający współpracy prowadzącego jest tak bardzo rozbudowany i zawiera tyle elementów występujących po sobie i równolegle, iż narzuca to konieczność poprowadzenia całego scenariusza. Jedną z głównych cech dobrego konferansjera jest umiejętność rzetelnego przygotowania się do eventów. To nie tylko wyuczenie się przebiegu na pamięć. Powinien mieć on również rzetelne informacje np. o evencie, historii firmy, biografii zaproszonych na scenę osób lub innych ciekawostek dotyczących zleceniodawcy. Prowadzący powinien umieć połączyć i wyważyć ze sobą informacje dotyczące przebiegu eventu oraz te najważniejsze ciekawostki, które nadają przyjemny biegu imprezie.

5. PUNKTUALNOŚĆ

Tak naprawdę ta cecha ma dwa konteksty. Pierwszy z nich to punktualność podczas kontaktów z klientem oraz w trakcie wykonywania swojego zadania. Jeśli konferansjer umówił się na spotkanie z klientem i nie jest w stanie na nie przybyć o czasie, może stracić „punkty” u swojego klienta. O tyle, o ile jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć sytuacje losowe, które mogły przytrafić się konferansjerowi. Jednak niedopuszczalne jest nie pojawienie się na spotkaniu – bez wyraźnego wytłumaczenia. Może to skutkować całkowitym blamażem.

Punktualność jest wyrazem szacunku dla klienta oraz włożonej pracy w przygotowanie przedsięwzięcia. Niestety notoryczne spóźnienie się konferansjera może sugerować, iż nie potrafi on zawładnąć czasem, także w warunkach scenicznych. Punktualność w czasie pracy na scenie jest również jedną z ważnych cech dobrego konferansjera. To on stoi na pierwszej linii jako reprezentant zleceniodawcy i warto, by na scenie także pojawiał się on w odpowiedni czas.

Prowadzenie imprezy – jaki powinien być profesjonalny konferansjer?

Konferansjer na imprezie powinien posiadać to coś, co sprawia, że publiczność czuje, iż jest on autentyczny. Poprowadzenie uczestników przez bezmiar wydarzenia, wskazanie drogi uczestnikom z humorem, wyczuciem i taktem, sprawia, iż praca konferansjera ma charakter interdyscyplinarny.

Umiejętność odpowiedniej prezencji i zachowania scenicznego, operowania słowem są asem w rękawie dobrego konferansjera. Samo przedstawienie kolejnych punktów ukazuje finalny efekt pracy prowadzącego. Wczucie się w klimat i jego specyfikę, poznanie najważniejszych informacji na temat charakteru imprezy, to cechy profesjonalnego retora. Doby konferansjer zbiera jak najwięcej informacji na temat branży, w której akurat się obraca (co ma dać mu więcej pewności siebie oraz sprawić, iż jest on autentyczny). Taka mieszanka wybuchowa jest sukcesem dobrze zrealizowanego eventu.

DJ czy zespół na wesele?

Analizujecie cały rynek weselny i nie wiecie kogo zatrudnić do obsługi muzycznej swojego wesela? Może już wybraliście kogoś i chcecie się upewnić czy podjęliście właściwą decyzję? Jako państwo młodzi zastanawiacie się, kto będzie lepszy: zespół czy DJ? W każdym przypadku dobrze trafiliście. W tym tekście postaram się odpowiedzieć na pytanie, kogo lepiej wybrać do obsługi muzycznej wesela.

Wybór oprawy muzycznej – czym charakteryzuje się DJ i zespół weselny?

Właściwie dobrana muzyka na przyjęcie weselne jest jednym z elementów składających się na sukces imprezy i niezapomniane wspomnienia naszych gości. Bardzo często narzeczeni zachodzą w głowę co wybrać: zespół czy DJ na wesele? Nie jest to łatwe zadanie z uwagi na to, iż każda z decyzji ma swoje mocne i słabe strony. Wybór oprawy muzycznej podyktowany jest własnymi preferencjami, ale również względami ekonomicznymi.

Kim jest DJ?

Według definicji DJ (disc jockey) to osoba, która dobiera, odtwarza i miksuje muzykę, starając się utrzymać jej płynność. Urozmaica ją, dodając efekty, sample i utwory a cappella. Niektórzy DJ turntabliści mogą posługiwać się skreczem, a nawet muzyką graną na żywo.

Wyróżnia się podział specjalizacji DJ na wesele ze względu na miejsce pracy oraz preferencje muzyczne:

 • DJ klubowy –  miksuje muzykę elektroniczną, muzykę taneczną „bez przerw” w barach i pubach, na imprezach masowych. Dobiera utwory według swojego gustu muzycznego, starając się przedstawić swój styl publiczności, dla której gra. Tworzy przez to swój jedyny i niepowtarzalny styl. DJ’ów klubowych dzieli się na grupy pod względem gatunku muzyki, który gra tj. house, techno, drum and bass.
 • DJ dyskotekowy/prezenter/wodzirej – miksuje lub puszcza muzykę w dyskotece, zapowiadając ją. Gra muzykę ogólnie uznawaną za muzykę taneczną, intensywnie reagując na potrzeby ludzi, nie ograniczając się do jednego stylu muzycznego. Przekazuje pozdrowienia i dedykacje.
 • DJ turntablista – najczęściej pracuje i odtwarza muzykę z gramofonów lub gramofonów połączonych z komputerem przy pomocy specjalnego oprogramowania. Podczas wystąpień z użyciem wyżej wymienionego sprzętu, miksuje i skreczuje muzykę. Polega to na dynamicznej manipulacji krótkim fragmentem utworów (krótką próbką), podczas gdy na drugim gramofonie odtwarzany jest inny utwór.
 • DJ studyjny – zajmuje się komponowaniem, aranżacją i miksem utworów muzycznych, które mają się później znaleźć na płytach, w telewizji lub radiu we współpracy w innymi artystami.

Kim jest wodzirej?

Na imprezach można spotkać także wodzireja, który zajmuje się nie tylko oprawą muzyczną wesela i przyjęć, ale również prowadzeniem imprezy oraz zabawy tanecznej. Prowadzi oni także całe wydarzenia, organizując ludzi w grupę i aktywizując gości do czynnego uczestnictwa w weselu i przebiegu imprezy. 

DJ czy zespół na wesele – co wybrać?

Wybór zespołu weselnego czy DJ na wesele to indywidualna kwestia. Przede wszystkim państwo młodzi pod uwagę biorą własne preferencje i upodobania muzyczne, a także styl wesela. Oczywiście, nie bez znaczenia są tutaj kwestie ekonomiczne, gdyż zwyczajowo kilkuosobowy zespół muzyczny, który gra repertuar na żywo, jest droższy. Zabawa na weselu, która prowadzona jest przez zespół muzyczny lub DJ/wodzireja, w jednym i drugim przypadku może być udana. Wszystko zależy od repertuaru, zaangażowania gości oraz kontaktu prowadzącego z gośćmi.

DJ na wesele

W przypadku DJ ciekawą i trafną opinią jest stwierdzenie, iż DJ na weselu gra głową, przygotowuje muzykę i buduje klimat odpowiednią selekcją utworów i prowadzeniem zabawy. DJ na weselu to taka osoba, która łączy cechy DJ dyskotekowego, wodzireja i coraz częściej profesjonalnego muzyka. Ma on za zadanie zbudować ramy muzyczne, przez które przeprowadzi wszystkich gości weselnych, by każdy z nich znalazł coś dla siebie. 

DJ z instrumentem na żywo

Elastyczność muzyczna DJ na wesele  i coraz więcej opcji dodatkowych może mocno urozmaicać całą imprezę. Jest jeszcze coś, co może w znacznym stopniu spowodować, iż wybrany przez przyszłych państwa młodych DJ będzie niezapomniany mianowicie: DJ  instrumentem na żywo, który dogrywa muzykę do tej miksowanej. 

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest DJ z saksofonistą, który dogrywa dźwięki do usłyszanej muzyki. Na pewno rozszerza to możliwości takiego DJ’a i sprawia, że grany repertuar jest atrakcyjniejszy. Ponadto tak miksowana muzyka spotyka się z lepszym odbiorem przez gości weselnych.

Niewielu jest w branży weselnej DJ’ów, którzy grają na jakimś instrumencie. DJ’ów grających muzykę na „weselnych” instrumentach jest bardzo mało. DJ grający muzykę na żywo na saksofonie, akordeonie, trąbce czy perkusji, to świetne urozmaicenie utworów na imprezie weselnej.

Zespół muzyczny na wesele – dlaczego warto?

Zespół na wesele może składać się z dwóch osób lub więcej. Najczęściej jednak jest to gitarzysta, klawiszowiec i wokalista. Oczywiście – ze zwiększająca się ilością osób, idzie w parze ilość dodatkowych instrumentów. W zespole może pojawić się także perkusista, saksofonista, gitarzysta basowy etc. Wszystko zależy od zespołu i tego, co będzie chciał on zaprezentować. Zespół na wesele przez lata tworzy listę utworów, która z roku na rok może się powiększać o coraz to nowszą bazę utworów. Jeśli zespół składa się z zawodowych muzyków, to jego repertuar może okazać się o wiele bogatszy niż zespołów składających się z muzyków amatorów.

Dobra orkiestra na wesele powinna grać na żywo. Odchodzi się już od podkładów MIDI, które są niskiej jakości i przypominają nam utwory do karaoke. Warto poprosić zespół na wesele o podesłanie demo, prezentującego ich wykonania znanych utworów. 

Dlaczego jeszcze warto wybrać orkiestrę na wesele?

 • zespół gra muzykę tu i teraz na żywych instrumentach,
 • muzyka grana na żywo mocno angażuje publiczność,
 • zespoły weselne mogą reagować na bieżąco na to, co dzieje się na parkiecie,
 • muzyka grana przez orkiestrę może być swobodnie aranżowana.

Ostatni punkt ma to swoje plusy i minusy, gdyż każde wykonanie będzie inne od oryginału. Odbiór takiej muzyki zależy już od indywidualnych upodobań gości. Jednym będzie się to podobać, bo będzie to jedyny w swoim rodzaju wykon, a niektórzy nie będą przekonani do innej wersji niż ta oryginalna. 

DJ czy orkiestra na wesele co lepsze?

Podstawową różnicą między DJ czy zespołem na przyjęcie weselne jest rodzaj nośnika, z którego grają. DJ na wesele posiada nieporównywalnie większą bibliografię muzyczną i nie ma w zasadzie żadnych ograniczeń co do odtwarzanych przez siebie utworów. 

Na kilka tygodni przed weselem narzeczeni mogą przygotować listę utworów, które DJ przygotuje. Znacznie łatwej także modyfikować taką listę utworów w trakcie przyjęcia, lecz warto zwrócić uwagę na fakt, aby nasze wesele nie stało się koncertem „życzeń”. Nie może być tak, że jedna osoba wpływa na wybory muzyczne i co jakiś czas prosi o swoje utwory.

Zespół czy DJ – różnice

Zespół weselny najczęściej dysponuje listą „ogranych” przez siebie utworów w repertuarze mogącym się składać nawet z 200 utworów. Niestety zawsze będzie to mniej niż baza muzyczna DJ’a. Set lista u DJ’a na wesele może się zmienić w ciągu kilku minut przed lub w trakcie bloku muzycznego, by jak najbardziej dopasować się do gości. Wśród zespołu na wesele te zmiany mogą zachodzić mniej elastycznie z uwagi na ilość osób w zespole oraz tego, czy utwór jest w repertuarze. Zespół gra piosenki w swojej wersji i będą one zawsze w innej wersji niż ta oryginalna.

Kolejną z różnic pomiędzy orkiestrą weselną a DJ’em będzie cena za wykonaną usługę. Koszt wynajęcia orkiestry może być nawet kilkukrotnie wyższy od usługi DJ weselnego. Podobnie ma się to do kosztów ewentualnego zakwaterowania, gdzie przy zespole jest to wielokrotność ceny noclegu DJ’a.

Prawie dwukrotnie większy wydatek narzeczeni będą musieli ponieść nawet w sytuacji opłacania licencji ZAIKS za korzystanie utworów podczas „jednorazowych” imprez tanecznych w sytuacji wyboru zespołu na wesele. 

Co wybrać: DJ czy zespół na weselu?

Bardzo ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W dużej mierze zależy to od samych narzeczonych. To oni muszą stwierdzić, które z rozwiązań najbardziej „czują” i do czego są najbardziej przekonani. Wybór muzyki jest jednym z najważniejszych elementów wesela i stanowi osnowę wesela. Jeśli nie wiesz jaką muzykę na wesele wybrać zapraszam na mojego bloga.

Jaką muzykę wybrać na wesele?

Piosenki weselne są ważnym elementem udanej zabawy. Po stronie DJ-a i pary młodej leży taki dobór repertuaru, który będzie odpowiedni dla gości weselnych. Hity na wesele powinny być dobrane tak, aby każda z grup wiekowych znalazła w nich coś dla siebie. Jaką muzykę wybrać na wesele?

Muzyka na wesele – czym kierować się przy wyborze?

Każda impreza okolicznościowa, na której będą mieli okazję bawić się nasi najbliżsi, wymaga przygotowania odpowiedniej muzyki. Coraz częściej zdarza się, że dobieramy muzykę do konkretnej imprezy. Niestety – ilość gatunków muzycznych może przytłaczać i dla osoby, która kojarzy tylko zasłyszane melodie, przygotowanie listy muzyki może być bardzo trudne.

Zważywszy na fakt, iż każda impreza okolicznościowa rządzi się własnymi prawami, to i muzyka na każdą z tych imprez będzie inna.

To samo dotyczy wesela, które jest jednym z najważniejszych dni w życiu. Dobór muzyki na wesele za każdym razem spędza sen z powiek organizatorowi imprezy. Istnieje kilka dróg, które pomogą nam wybrać odpowiednie piosenki weselne. Przede wszystkim należy zastanowić się:

 • nad wyborem rodzaju muzyki (DJ czy zespół muzyczny),
 • wielkość wesela,
 • grupa wiekowa gości weselnych.

DJ na wesele – wybór piosenek

Gdy już mamy zarezerwowany lokal, ustalone menu i zdecydowaliśmy się na DJ-a weselnego, odpowiedzmy sobie na pytanie: jaką muzykę wybrać na wesele? Można zdać się na doświadczenie, które posiada profesjonalny wodzirej na wesele z Poznania i innych miast w Polsce. Miał on już okazję poprowadzić wiele takich imprez. Na pewno także posiada on przygotowane przykładowe listy utworów na wesela – w różnych stylach muzycznych.

Jedną z zalet takiego rozwiązania jest oszczędność czasu przyszłych nowożeńców, ponieważ jeśli nie mamy konkretnych utworów, to stawiamy na pewniaki z listy doświadczonego DJ-a weselnego. Wadą tego rozwiązania jest to, iż DJ może mieć inne gusta niż my i niestety nie wszystkie zaproponowane hity na wesele będą dobrym „strzałem”.

Z tego względu warto przygotować listę utworów, które nie powinny być grane w trakcie zabawy weselnej.

Najlepsze hity na wesele do wspólnej zabawy

Obok menu, muzyka na wesele jest jednym z najważniejszych elementów udanego przyjęcia oraz zabawy do samego rana. Jeśli już decydujemy się samemu przygotować playlistę zawierającą największe hity na wesele, to warto zastanowić się, przy czym my sami najchętniej byśmy się bawili.

Najlepiej zacząć od utworów, które każdy z nas zna, zaczynając od hitów lat 50., przechodząc przez 70. oraz złote hity lat 80. Nie może również zabraknąć niezapomnianych i płomiennych hitów lat 90., muzyki współczesne – zarówno polskiej, jak i zagranicznej. 

Piosenki weselne mają tworzyć opowieść, przez którą chcemy przeprowadzić naszą rodzinę oraz najbliższych. Utwory na wesele powinny porywać do tańca i zabawy. 

Utwory na wesele – ile piosenek musi zawierać lista?

Niestety – mimo szczerych chęci nasza lista zawierająca utwory na wesele, może okazać się taką, która wymaga dalszego „szlifowania”. Nie każdy ma jednak czas, by tworzyć listę piosenek składającą się ze 130/150 hitów na wesele. Do tego takich, które są specjalnie wyselekcjonowane i dobrane gatunkami.

Takie przygotowanie listy zawierającej piosenki na wesele to dla laika trudne zadanie. Najlepiej tę kwestię przedyskutować z DJ-em weselnym, który doradzi, jakie utwory będą najlepsze na pierwszy taniec, a jakie do wspólnej zabawy. Wodzirej na wesele ustali również, jakie hity na wesele będą najlepsze dla starszych gości. 

Najczęściej wygląda o tak, iż to narzeczeni przygotowują wstępną listę utworów i wybierają najlepsze ich zdaniem piosenki na wesele. Warto, by stanowiły one minimum 40% całej listy utworów, wtedy narzeczeni mają pewność, iż prawie co drugi utwór w bloku będzie tym ich ulubionym. Następnie DJ weselny – sugerując się swoim doświadczeniem – dorzuca od siebie listę utworów. Przy tym zaproponowane przez niego utwory na wesele będą zgodne z oczekiwaniami przyszłej pary młodej. 

Warto także nakreślić, jakie piosenki nie mogą się na weselu pojawić i na jakie nie wyrażamy zgody. Wtedy możemy mieć pewność, że na weselu nie pojawi się muzyka, której nie lubimy.

Jakie piosenki na wesele wybrać?

Warto pamiętać, iż ilu gości, tyle gustów. Aby wesele należało do tych udanych, muzyka musi być jak najbardziej zróżnicowana i dopasowana do gości. Nasi dziadkowie bawili się przy zupełnie innej muzyce niż my współcześnie. Dlatego przy wyborze piosenek weselnych musimy myśleć o różnych grupach wiekowych. Może rodzice i dziadkowie mają swoje ulubione hity, przy których bawili się w latach młodości? Warto wpleść je w listę utworów weselnych oraz zagrać na pierwszy taniec dziadków i rodziców.

W dobrym tonie będzie także dobranie muzyki według poszczególnych bloków, które będą grane na początku wesela i w jego dalszych częściach.

DJ weselny – wraz z narzeczonymi – tak dobiera muzykę, by na początku zabawy była ona jak najbardziej ogólna i mogła trafić pod względem gustu do wszystkich gości.

Przykładami takich utworów na otwarcie wesela są:

 • Al  Bano i Romina  Power- Felicita,
 • Stevie Wonder- I Just Call To Say I Love,
 • Abba-Dancing Queen,
 • Krzysztof Krwaczyk – Za Tobą Pójdę Jak na Bal.

Im wesele trwa dłużej, tym muzyka powinna być żywsza. Można postawić na trochę Rock’n’Rolla np. Jive Bunny – Swing The Mood lub Blues Brothers – Everybody Need Somobody. Takie piosenki weselne na pewno rozruszają naszą rodzinę i przyjaciół.

Część gości weselnych to ludzie młodzi, więc można przygotować muzykę na wesele również dla nich. Jaka muzyka na wesele będzie odpowiednia dla nich? Tutaj można postawić na najnowsze hity muzyki współczesnej, które na pewno porwą ich do tańca, takie jak:

 • Luis Fonsi – Despacito,
 • Keanu Silva – King Of My Castle (Don Diablo Edit)
 • Tiesto – Business.

Nie zapomnijmy jednak o tym, by na liście utworów na wesele pojawiły się nasze najlepsze hity, które miło nam się kojarzą i porwą gości weselnych do tańca. Pamiętajmy o tym, iż muzyka to radość, taniec i coś, co jest pozytywną częścią tak ważnego dnia, jak wesele- bawmy się muzyką, by ona mogą bawić nas.